Bulan: Maret 2018

Cerpen Buludawa

“Buludawa! Buludawa! Pesuang awaké! Yén saja cai wanén, jani édéngang! Cai mula ngéndah ngaba munyi! Cai tusing bisa ngaba cadik!” Bapa Blégodawa jerit-jerit. Ia ngajak masi anak ané soléh-soléh sebengné. Méndahan. Ada tua, ada bajang. Ada cenik ada kelih. Mapunduh di malun umahné Bapa Buludawa. Bapa Buludawa sambatanga ngéndah ngaba munyi. Di désa, Bapa Blégodawa sambatanga bisa nyetik. Sambatanga bisa mencanén. Santer ortané kanti bek di désa misi orta. Mabyangbyungan tusing karoan apa. Sedeng melaha Bapa Buludawa mara pesan kajudi dadi manggala, dadi prabekel. Ia mautsaha apang luungan désané buin abedik. Ipidanné, misé bek gati. Gaénanga tongos mis. Gaénanga telajakan. Sabilang Redité ajakina krama mabersih-bersih. Gaénanga tongos désané apang sayan ngenah. Ipidanné désanne bek misi mis. Tukad, got pragat mempet yén suba masan ujan teka, paling ngalih tongos ané tegehan. Tusing karoan ulu tebén. Kramane ané marengin Bapa Blégodawa sayan ngliunang. Sayan magenepan gobané. Ada rakrik, ada klawu, ada selem, ada putih. Makejang nyak ngembo mamunyi ngaukin Bapa Buludawa apang ngédéngang gobané. “Melahang ngaba cadik, Buludawa! Ngéndah-ngéndah dogén! Urip cainé jani kabancut. Suba kalihang tukang rancab. Suba kalihang tukang santet apang mati di petongosan cai jani.” Mabyangyungan di désa, munyi-munyi ané tuara kakeneh bareng pesu. Matané makejang barak mirib suba kena arak bréndi. Engkahné nglengehin. Kanti sanja tusing masi pesu Bapa Buludawa. Ada ngorahang ia magedi. Ada ngorahang ada ané nyagain. Ada ngorahang ada ané malaibang. Ané seken Bapa...

Read More

Cerpen Delem

Gedé Délem adanina tekén kramané krana misi gondong abedik. Suba kudang garam yodium telahanga tekén Gedé Délem masi tusing nyak ilang. Koné maan ia ngrencanaang lakar ngoprasi gondongné sakéwala tusing bani. Ulian gondong ento, ia dadi liu maan adan, maaan tongos. Jatiné adan sekenné dong I Gedé Santika. Anaké masi ngimbuhin adanné dadiné I Gedé Santika Délem Gondong. Adinné ané pepes kaukina Sangut sujatiné madan Madé Arsa Wijaya. Apang masaih ajak rajan Majapahité semalu, Radén Wijaya apang dadi koné Arsa Wijaya. Péh Cara topéng Arsa Wijaya dogén. Bapanné meled apang sentanané arsa santi wijaya di umahné. Lantas adanina buka kéto. Di kénkéné nyak cara Délem Sangut satwan iané. Kéné biasané. “Ngut!Ngut!Ngut! Tingalin icang Ngut!” “Suba katingalin. Gondong Délemé suba ngenah, sayan gedé sayan bek misi. Sinah liu maan mamaan?” “Hahahaha. Tawanga dogén. Sing pelih munyin cainé Ngut. Gondong icangé mula maguna. Kéné agetné ngelah gondong gedé. Nyidayang misi sabilang ané tagih icang. Cai awak berag cara cacingan dogén. Ping kuda cai madaar? Kuang gisi cai ento.” “Depang suba icang. Yadiastun cacingan, icang tusing taén ngrépotang cai.” “Béh, misi nyindir. Ngut tawang jani icang suba dadi pejabat.” “Suba tawang. Cai mula demen ngidih-ngidih. Koné ngilangang anak ngidih-ngidih dadi cai ngidih-ngidih? Eda pelihanga anaké ngidih-ngidih. Cai ané tamatan tegeh masi ngidih-ngidih. Apa lantas binané?” “Ada binané. Yén icang tusing tangkepa tekén satpol PP-né. Yén ané ngidih-ngidih ento paslangkeb nyelametang awakné.” “Nanging...

Read More
  • 1
  • 2