Dandong Nusa kendel pesan kenehné. Uli kudang taun kadén meled apang maen ka Nusa. Sentanané pragat ngorahang iju sabilang ajakina ka Nusa. Tusing masi nyalahang apang nyidayang ngalanturang idupné ngranayang. Sabilang dina Dadong Nusa ajak sentanané I Putu iju ngalih pangupa jiwa. Ipidan  Dadong Nusa kalunta-lunta ka Bali anaké nyambat ka daratan. Dugasé ento Dadong Nusa menék jukung ngliwatin pasih. Ombak Nusané karasayang ngasiuhang kenehné apang tetep mautsaha. Uli utsaha, lakar nekaang amertha. Limané karasayang sayan maguna krana apa ja ané jemaka tekén Dadong Nusa mapikolih. Uli maburuh nyuun di peken kanti nyidayang ngelah tongos mémbon buina ngelah tongos madagang gigis selegné magaé. Di kenehné tetep ngrastiti apang sida kaswécanan olih Ida Bhathara-Bhathari ané malingga di Nusa.

Paningalanné Dadong Nusa sayan serdah. Pasih Kusambané nyepukang kenehné ajak tanah kawitanné. Grudugan ombaké nuldulin kenehné apang énggal-énggal ka Nusa nyagjagin tanah kawitanné. Ia tusing demen kaucap anak nilar kawitan. Krana inget jiwa pramanané ané neket di awakné gumanti uli kawitanné. Sayan liang kenehné. Apa buin jani suba nganggon but ka Nusa. Inget dugasné ipidan karasayang mategul bok akatih ka daratan. Ombaké gedé pesan dugasé ento. Jukungé ané nglayar tambis-tambis celepin yéh pasih. Saling paénggalin nyéndok yéh pasihé apang tusing énggalan bek misi yéh. Ia inget taén pernah misanné kanti ada limang jam limané mategul di kantih jukungé apanga tusing kelés ulian kasemutan. Aget énggal ada anak nulungin, yén sing kéto sinah suba tusing bakat tulung. Swéca Ida Bhathara Segara, Ida Bhathara Baruna, Sang Déwaruci ngicénin pamarga. Kayang jani enu bakat ajak magonjakan.

Marawat-rawat tanah Nusané uli Kusamba. “Ditu iraga lekad. Ditu tanah ané ngawit tongosin iraga. Dumogi Ida Bhathara Dalem Péd, Ratu Gdé Macaling tetep nywécain urip iragané apang tetep kaswécanan ané madan melah lan patut.”

Dadong Nusa majalan kangin kauh. Ngenah bukit Buluhé genah linggih lugra, Ida Bhaghawan Panyarikan Dauh Balé Agung, genah Ida nyujur Sunyaloka. Bukité ané asri sayan mangunang kenehné. Pasihé rasaanga mémé tekén Dadong Nusa. Makipekan kaja ngenah gunung Agungé nyujur langit buka nujuhang linggih Ida Bhathara di duur langité ané suung. Ento rasaanga buka i bapa. Nyepukang i mémé tekén i bapa karasa baan Dadong Nusa. Mirib ento ané ngranayang sangkan kramané Nyegara Giri ka Pura Goa Lawah?

Dadong Nusa suba orahina menekin but. But nomor telu. Ia menék sinambi ngenjuhang tikétné. Tusing buin belus kena yéh pasih buka dugasé ipidan. Jani, suba ada jembatan cenik ané dadi kisid-kisidanga tekén kramané di Kusamba. Ia menek uli Tribuwana.

Ombaké ngélogang awakné. Inget ia taén dadi tukang igel dugasé di Nusa. Bareng ngayah di Pura Dalem Péd. Ia ngaturang ring singgih Bhathara ané bisaanga. Éloganné Dadong Nusa dugasé ento makejang nemenin. Yén suba ia ngigel buka mataksu igel-igelanné. Gongé saling sautin. Tukang kendangé sayang magupek limané. Tukang ugal, tukang gangsa, tukang reong, tukang céngcéng alah kalingganan Sanghyang Taksu. Buka tusing ada rasa leleh. Cara macepuk rasa bakti tekén ané baktinin. Rasa liang, rasa bagia, rasa degdeg mapupul di bungkahing ati.

“Ené mara tukang igel anut ajak tukang gamel,” kéto ada ngrieng. “Demen atiné ningalin anaké ené sabilang ngigel.”

“Saja. Mirib Ida Bhathara ané nyuwécain sangkan buka kéné. Tiang dogén mantas mabalih marasa srieng-srieng bulun cikuté.”

“Ené mirib madan igel-igelan ané gumanti pesu uli keneh sujati,” Bapa Proyék nimbal sambilanga ngamelahang tegakané. “Madak apang liu sabilang ané ngayah buka kéné.”

Bapa Diartha ajak Mémé Mustini saling saledétin. “Meled rasané dadi pragina. Manian tiang lakar ngayah masi.”

“Awak tusing bisa ngebitang lima nagih ngayah.”

“Ngebitang lima tusing bisa, kéwala liman tiangé lemuh. Lakar kujang?”

“Nah eda uyut malu. Bin jebos suba nyarik igel-igelanné, buin lanturang.”

“Buin jebos lakar teked di Nusa, “ Dadong Nusa ngamigmig. “Apa buin melayar nganggo mesin. Tusing kanti duang dasa menit suba teked. Di subané teked di Nusa lakar singgah di timpalé. Enu mirib buka ané ipidan bareng-bareng ngayahang keneh?” Dadong Nusa ngrieng di keneh. Paningalanné nelektekang yéh pasih Kusambané ané linggah buka linggah keneh manusané. Segara tan patepi. But-buté magenepan adané tepukina. Jukungé masi bareng ka tengah mirib lakar ngalih bé. Mirib inget béndégané uripné di pasihé.

Ombaké menek tuun buka pajalan idupné Dadong Nusa. Sagét di duur nujuné liu maan bati uli madagang di daratan. Di kénkéné tuun nuju udu. Sakéwala ia tetep ngrasaang bagia idupné. Menék tuun mula ada di idupé. Tusing ada di baduur dogén. Tusing ada di betén dogén. Pajalan idup adané magenepan ada. Mabisa-bisa nyalanin dogén. Di luungé eda koné sanget lega. Di sebeté eda koné sanget inguh. Ngalih koné ané antar dogén.

Ané ilang di Kusamba, kramané ané ngaé uyah. Ipidan madérék buka anaké mabaris di tujuh belas Agustusé. Jani tuah ada abesik dadua. Makelo-kelo bisa lakar tusing ada ané ngaé uyah. Sinah lakar ngalih palit uyah kéweh gati. Utamané yén nuju karya ageng ada upakarané misi palit uyah. Madak ja apang ada ané tetep ngaé uyah.

“Panumpang ané maan karcis but nomor telu lautang menék!” Petugasé ngorahin panumpang buté menék. Saling pamalunin. Saling paliwatin. Neked di ponton énggal-énggal magisian. Jejeh masi labuh. Suba tua adana. Lek atiné labuh. Lantas makecog ka buté. Panumpang buté gisina limané apang tusing masléyok. Tegakan buté melah gati. Panumpangé suba rata menék. Mesin buté idupanga. Magrudug munyiné. Magrudug masi kenehné Dadong Nusa. “Sayan ngatengahang sayan linggah tepukina pasihé. Sayan paek rasaanga Nusané. “Jani maan matepuk tekén timpal-timpalé ipidan. Lakar ajak ngorta kanti ka peteng. Enu mirib Nyoman Armini seger? Enu mirib Putu Karyani liang buka ipidan. Enu mirib Nyoman Sentana demen ngiyeg?” Dadong Nusa sayan celéngar paningalanné.

Ia nyeréré kangin. Ia meselédatan kauh. Legan kenehné suba misi. “Uli pidan meled ka Nusa. Tusing dogén baanga tekén I Gedé. Ada dogén orahanga. Orahanga ombaké tusing melah. Nyanan di Nusa gelem nyén ngrunguang. Sajan liu itungan. Jani, suba misi. Élogan buté ane nujah-nujah sayan maakang tekén Nusané.

Pelabuhan Sampalanné suba ngenah. Dadong Nusa matujuhang. Ditu ipidan iraga majujuk lantas uli ditu malayar ka daratan. Jani buin mulih. Mulih ngalih kawitanné. Sinah lega kawitanné tekain. Apabuin lakar baktinin. Nyanan teked di Nusa lakar ka ibu malu. Suud kéto lakar tangkil ka Pura Dalem Péd nunas pamargi ané melah.

“Dadi melah kéné Nusané jani? Dadi ramé kéné Nusané jani?” Torisé tepukina pasliwer. Ada majalan. Ada menekin montor. Ada masi ané angkuta tekén mobilé. Tusing madaya buka kéné. Ipidan mantas maan dingeh di Nusa liu ada rumput laut. Kéwala jani suba liunan tusing nglanturang pangupajiwané mabulung. Mirib liunan magaé di réstoran. Liu tongosé magaé.

Cucunné nyagnyagin. “Dong menék dini!”

Dadong Nusa nelektekang. “Biih, sagét ngelah mobil baru. Kénkén ené dija nyilih? Dadi Dadong cara toris jani. Depang suba Dadong menék bémo.”

“Da Dong. Tiang ngatehang Dadong.”

“Lamun kéto, sedeng melaha. Dadong meled macunduk tekén Komang Dangin dini. Enu miribné madagang buka ipidan?”

“Suba ngalahin, Dadong Dangin. Ada duang tiban.”

“Dadi ati tusing nyambat. Timpal leket Dadongé ento.”

“Kénkénang nyambat. Dadong di daratan.”

Dadong Nusa kendel pesan. Buka ngipi ia jani. Tusing masi nyalahang bes tanah kawitanné makelo kagedinin. Jani mara misi kenehné maan ka Nusa.

Neked jumahné. Sayan makesiab Dadong Nusa. “Dadi luung kéné umahé? Dija maan pipis?”

Cucuné nyautin baan kenyem. “Uli maburuh, Dong.”

“Melah masi. Ngaé umah ulian sarin pagaé. Ané jejehin Dadong tanah kawitanné lantas adep Madé.”

Cucuné Dadong Nusa tusing nyautin. “Madak apang tusing nglantas matakon I Dadong. Yén tawanga ngadep tanah kawitanné sinah suba lakar ngaréng. I Dadong dugasé ka daratan ngorahin apang melah-melah ngaba tetamian anak lingsir. “Tanahé melahang. Tusing Dadong ané ngelahang. Dadong tusing taén ngaé tanah. Dadong napet buka kéto. Eda pesan éndahanga.”

“Dong payu tangkil ka Pura Dalem Péd?”

“Payu. Ngujang tusing. Suba uli makelo tusing taén tangkil. Suba liu swécan Ida Bhathara tekén Dadong. Dadong kicén seger buka jani. Dadong kicén amertha. Jani, suba lakar tangkil.”

“Jani belianga pajati.”

“Eda Dadong belianga. Dadong lakar ngaé padidi. Meled apang sarin liman Dadongé katurang. Beliang busung dogén. Nyuh, pangi, tingkih, taluh bebek pada a bungkul lakar anggon di daksinané.”

“Nah Dong. Jani, tiang majalan meli. Aget tusing liu patakonné I Dadong. Yén liu apa lantas anggon nyautin.”

“Ené Dong.”

“Mula dueg. Maan busung buka demen Dadongé. Sinah lakar jegég dadin banténné.”

Limanné Dadong Nusa mula cacep magaé. Tusing ada rasa leleh karasayang. Baktiné ngilangang leleh. “Pragat suba bantené. Jani lakar tangkil.”

Dadong Nusa angob. “Miih luung pesan Pura Dalem Péd-é jani. Joh pesan dugas kalahin ka daratan ipidan. Sajan gumi landuh.”

Pamangkuné ngaturang wewantenané Dadong Nusa. Suara gentané nyuaraang rasa suung. Dadong Nusa maan masliek. Inget dugasé cerik pepes ngayah di Pura. Limané prajani ngebit. Awakné élag-élog buka ada ané ngélogang.

“Sané mangkin ka Surya.”

Limané Dadong Nusa macakupan ngaturang bakti. Uli dija kadén sagét cara ada suara alam-alam. “Uli pidan antiang. Mara teka.”

“Ampura Ratu. Titiang tambet. Sampun sué nénten polih tangkil. Kawéntenné ngawinang. Sané mangkin titiang nunas pangampura.”

“Suba wanengan. Suba tawang baktiné tuah dini. Manian dini ngayah di Niskala.”

Dadong Nusa tengkejut. “Dadi rasaang ada suara Suung ituni. Saja apa tusing? Mirib baan kendelé kaliwat maan tangkil ngranayang.”

Kanti peteng Dadong Nusa di Pura. “Dong mani buin tangkil. Jani suba peteng. Jalan mulih.”

“Nah!” Petengé majalan. Dadong Nusa nyempang di baléné ané suba maganti. Tusing buka ané pidan-pidan. Krasak-krosok ia pules. “Dadi soléh pesan awaké jani. Blasak pulesé.”

“Suba antes majalan. Mai mulih.”

“Mulih kija?”

“Barengin beli!”

“Kija Beli?”

“Kemo tangkil.”

“Suba ituni tangkil.”

“Jani bareng-bareng ajak beli.”

“Lamun kéto nah. Antiang malu. Lakar morahan tekén cucuné.”

“Eda morahan. Tulis dogén pabesenné.”

Dadong Nusa makita nulis pabesen. Kéné munyiné, “Dadong suba aliha tekén i pekak. I pekak ngorahin apang Dadong tangkil jani. Ditu koné Dadong lakar dadi tukang igel. Kéwala ingetang tanahé eda adepa. Manian apang ada tajukin Dadong. Pinih tusing Dadong najuk isin keneh di pakarangan awak Dadongé.” Dadong Nusa majalan kenehné. Ia meled ngayah ngigel di tongosé suung.

Mani semenganné cucuné nepukin pabesenné. Énggalanga ngucek apang tusing liu ané nawang.