Timpal tiangė mula demen maigel-igelan. Konė ia kembar. Ada ngorahang anė kelihan lekad makedeng, anė cerikan lekad biasa. Anut manyama. Tresna asih, anakė nyambatang. Ia konė lek ajak nyama matungkas gedė-gedėan ajak anak lėn adung gati. Ia ngrasaang yėn tusing ngigel lakar inguh kenehnė. Yėn tusing ada gong, bibihnė masi dadi anggona. Bibihnė ada gedė ada anė cupitan. Ada anė mamunyi bangras ada anė mamunyi banban alep. Ada ngorahang pragina cager. Tiang demen ada urati tekėn igel-igelan. Sabilang ada anak ngupah, maganti satuanė. Jani, ia lakar ngigelang satuannė Cupak Gerantang. Sabilang dina, ia malajah dadi Cupak. Sabilang dina, dadi Gerantang. Ingkel-ingkel suba tiang dugasė I Cupak  enggang bibihnė tambis-tambis celepin buyung gadang.

“Encėn pilih?”

“Cara pilkada dogėn. Kola dadi Cupak dogėn.”

“Dadi Cupak?”

“Man dadi Gerantang orahin Cai?”

“Ukana kėto.”

“Sing nyak.”

“Luungan dadi Cupak.”

“Dadi kėto?”

“Beneh. Masan jani awak berig. Sing orahangan kuangan gisi. Buina yėn dadi Cupak maan ka suargan matemu ajak Bhathara Brahma. Kasambut watek dedari. Watek dedarinė lakar pilihin. Dedari Supraba konė anė lek-lekan. Ento lakar gandong. Yėn dadi Gerantang. Apa katepukin?”

“Hahahahaha! Beneh masi. I Gerantang pragat meragang dogėn, yen I Cupak pragat ngedėnang dogėn.”

“Basang Gedė, rekening gedė, sebeng gedė. Pokoknė sakancan anė gedė-gedė. Ento ngaranayang kola dadi Cupak. Cai antes dadi Gerantang. Awak berig, keneh berig, daya berig, rekening berig. Sekancan anė berig-berig antes saluk cai.”

“Lamun kėto, mula bebagian icang. Nyak suba, icang dadi Gerantang sakėwala melahang iba dadi Cupak. Apang dimakpak isin guminė nyak mataksu. Yėn taksunė ento bakatang cai, jeg luung suba igel-igelannė di kalangannė.”

“Nah. Kola eda suba tuturina buin suba pepes dadi Cupak. Jeg mataksu igel-igelannė.”

“Apang taėn ngigel tusing magong. Kėnkėn yėn, bibih idėwėkė anggon gong?”

“Sajan mula dueg cai, anut dadi Gerantang liu ngelah keneh. Buina yėn bibihnė pepes mamunyi sinah sayan biasa mamunyi. Manian sina kajudi dadi tukang munyi. Paling tusing dadi tim sukses. Munyinė maji. Kantong misi, bibih maguna. Jani munyinė anak maarga. Bisa ngaba munyi arganė gedėnan. Yėn sing kėtoang bibihė, percuma ngelah bibih.”

“Bibih mula gunanė dimunyi.”

“Beneh, Gerantang. Jani, gunaang bibihė. Bibih kolanė, bibih cainė apang mapikenoh.”

“Kėwala icang kapah-kapah maan mamunyi, bibih icangė tusing nyak lemig.”

“Dadi palajahin apang nyak lemig munyinė, apang nyak legit munyinė. Yėn sing kėtoang bibihė, tusing nyak melah.”

“Jalan jani kawitin malajah mamunyi.”

“Jalan Gerantang. Cai lakar mamunyi matembang, apa mamunyi apa ja kenehang cai?”

“Selegenti. Keneh icangė matembang lakar matembang. Keneh icangė tusing matembang, lakar sing matembang. Kėnkėn ja keneh icangė.”

“Bisa masi I Gerantang mamunyi kėto jani. Tusing pelih cai manyama ajak kola. I mėmė ajak i bapa sinah luung pinunasnė ipidan dugas ngrastitiang cai ajak kola. Sangkan nyak adung cai ajak kola. Kėweh ngalih nyama apang nyak adung. To tingalin pisagannė. Nyam tugelannė ajak mapalasan. Ajak anak nyak ia adung. Iraga apang dadua misi. Ajak pisaga adung. Ajak cai masi apang adung.”

“Lega rasane maan tutur uli  I Cupak. Icang demen, cai bisa nuturin icang, anė dadiang cai adi. Mula antes i beli nuturin adinnė. Mula antes anė kelihan dadi conto di keneh adinė. Madak apang saja sayan luung pajalan belinė dadi Cupak. Icang angayu bagia ngelah nyama. Tusing nyemah dadinė manyama.”

“Tusing nyak kalah masi I Gerantang  mapitutur. Bin pidan lakar kawitin bondrės cainė ajak beli. Pragat mamunyi dogėn uli tuni? Bibih cupit kėwala kereng nuturin.”

“Konė mamunyi purukin malu. Enė anak suba ngawitin. Sajan Cupak polo embuh. Awak dogėn gedė. Gedė-gedė gedebong, liunan yėh.”

“Yėėėėėėėė!Da kėto, liu gunanė. Dadi mamaan cėlėng. Yėn gedebong biu batu, sinah dadiang arės jaen. Kecot-kecot suba kolongan cainė.”

“Hihihihihihihihiiiiiiiiiiiii. Bisa masi gualėk I Cupak. Jani kawitin, icang ngamelin baan bibih. Cai ngigel!”

“Nah. Tingalin agem-ageman kolanė suba anut?”

“Anutang dogėn. Awak mula pragina sesaupan. Cėng gur! Cėng Bės. Cėngcėng macegur. Cėngcėng kebės. Awak mablabur buin kėskės.”

“Melahang magamel.”

“Eda liunan tutur. Icang suba magamel. Tuutang dogėn, lamun encėn kėwėhnė nuutang dogėn.”

“Cėng pang! Cėng pong. Awak doplang. Gigi prongpong.”

“Buin ngėndah. Melahang magamel.”

“Tuutang dogėn, eda liunan patakon. Ingetang ngigel dogėn. Cupak ipuh to bukitė. Pakpak to bangkiang gunungė. Kisidang tanahnė. Ipuh ėnggalang apang kanti telah. Nah kėto anakė mara Cupak adannė. Dueg pesan ngipuh gumi. Kėweh ngalih Cupak.”

“Nangkling nangklong. Nangkling nangklong. Basang beling buin nyatung. Basang beling nyantung.”

“Marėrėėėėėėėėėėėėn magamel. Gamelan apa kakėto. Misi nyacad kola. Jani, cai ngigel. Kola magamel.”

“Dadi masi. Lamun kėto, icang lakar matembang malu: Jangkrik buduh, mabumbung di tihing petung,umahė gedėnan,awakė cenik manengil,nolih ulu, kadėnang bakat manyemak.”

“Sajan Gerantang. Mula dueg matembang. Cai ngelah dogėn. Dija ada umah jangkrik nganggon bungbung petung. Biasanė ane manggon tiing jajang utawi tiing semat. Cai ngaė-ngaė dogėn.”

“Masan jani anak anė ngaė-ngaė ento suba demenina. Yėn patuh gaėna tusing nyak melah isin guminė. Anė mabina-binaan ento suba melah. Patuh buka beli ajak icang. Beli nyantung, icang berag. Beli mabibih linggah, icang cupekan. Konė rwabhinėdha. Yėn patuh makejang, dong tusing taėn matemu. Tusing ada kenehang dadinė. Gunanė ngelah wiwėka anak anggon makeneh. Tusing matongosang .”

“Biiih, misi nuturin jani.”

“Tusing nuturin apang majalan masi igel-igelannė.”

“Cai mula duėgan buin abedik, Gerantang.”

“Tusing buin abedik. Mirib bin liunan.”

“Nah eda ajum.”

“Tusing ajum.”

Mula melah gel-igelan I Cupak ajak I Gerantang. Makejang anė mabalih pada demen. Ada anė ngoplokin, ada anė suit-suit cara nyuitin anak bajang. I Cupak sayan mataksu igel-igelannė. Sayan buduh ia ngigel, sayan paling. Makejang ipuha. I Cupak jani mabasang gedė, masebeng gedė.

Liu anė nagih apang dadi Cupak. Ada nagih  taksunė dugasnė ngipuh gumi. Ada anė nagih taksunė dugasnė nguugang bukit. Demen pesan I Cupak, ingkel-ingkel ia kedėk kanti enggang makelo gati. Tiang jejeh ningalin enggangannė krana tepukin tiang di duur layahnė ada panak buaya sedek ngrėpė.