“Buludawa! Buludawa! Pesuang awaké! Yén saja cai wanén, jani édéngang! Cai mula ngéndah ngaba munyi! Cai tusing bisa ngaba cadik!”

Bapa Blégodawa jerit-jerit. Ia ngajak masi anak ané soléh-soléh sebengné. Méndahan. Ada tua, ada bajang. Ada cenik ada kelih. Mapunduh di malun umahné Bapa Buludawa. Bapa Buludawa sambatanga ngéndah ngaba munyi. Di désa, Bapa Blégodawa sambatanga bisa nyetik. Sambatanga bisa mencanén. Santer ortané kanti bek di désa misi orta. Mabyangbyungan tusing karoan apa.

Sedeng melaha Bapa Buludawa mara pesan kajudi dadi manggala, dadi prabekel. Ia mautsaha apang luungan désané buin abedik. Ipidanné, misé bek gati. Gaénanga tongos mis. Gaénanga telajakan. Sabilang Redité ajakina krama mabersih-bersih. Gaénanga tongos désané apang sayan ngenah. Ipidanné désanne bek misi mis. Tukad, got pragat mempet yén suba masan ujan teka, paling ngalih tongos ané tegehan. Tusing karoan ulu tebén.

Kramane ané marengin Bapa Blégodawa sayan ngliunang. Sayan magenepan gobané. Ada rakrik, ada klawu, ada selem, ada putih. Makejang nyak ngembo mamunyi ngaukin Bapa Buludawa apang ngédéngang gobané.

“Melahang ngaba cadik, Buludawa! Ngéndah-ngéndah dogén! Urip cainé jani kabancut. Suba kalihang tukang rancab. Suba kalihang tukang santet apang mati di petongosan cai jani.”

Mabyangyungan di désa, munyi-munyi ané tuara kakeneh bareng pesu. Matané makejang barak mirib suba kena arak bréndi. Engkahné nglengehin. Kanti sanja tusing masi pesu Bapa Buludawa. Ada ngorahang ia magedi. Ada ngorahang ada ané nyagain. Ada ngorahang ada ané malaibang. Ané seken Bapa Buludawa tusing ada di arep anaké ané jerit-jerit totonan.

Mobilé madérék. Bélné selegenti makempréng. Supir ané ngaba toris ngrieng. Tamuné gedeg. Kayang sopir tambangan makejang marérén. Tusing nyidayang ngliwat. Ané pedalem Mémé Suri daganganné laku kéwala tusing maan pipis. Sumping tabu, pisang rainé makejang telah lisig kéwala pipisné kija kadén. Mirib nyuti rupa dadi berérong ané naar sangkananga tusing ngenah.

“Miiih, déwa ratu ngujang kakéné tiang jani? Dagangan telah, pipis tusing maan,” Mémé Suri ngatébtab. “Ratu Bhathara swécanin titiang mangda polih pangupajiwa. Batin titiangé sampun ambila. Rejekin ipuné mangda mawali sareng titiang.”

Anaké ané madingehang ada ané medalem. Ada ané kenyem-kenyem ningehang munyiné Mémé Suri.

“Depang dogén Mé. Suba daara. Yasaang, Mémé mayadnya tekén anak seduk.”

“Dong suba ja. Bes kaliwat pesan.”

Iseng tiang matakon, “Tusing dadi adéngang abedik mamunyi? Mirib munyiné ento tusing nyakitin kuping timpal?”

“Eda madarma wacana jani. Cang suba med ningehang anak nutur sakéwala tusing dadi anggon apun.”

Tiang mablekis. “Dija unduk tutur anggon apun. Yén lengis anget-anget mara dadi anggon apun.”

“Kénkén sujatiné?”

Mara kéto ia mamunyi tiang ngénggalang malaib. Jejeh nyanan kena tampligan. Kenehé luung, yén tongos ngorahin tusing anut bisa dadi pelih. Patuh tekén nuturin anak mamunyah baan tutur agama. Tusing ada gunané.

Petengé nika liu polisiné teka kanti tambis lebihan tekén sandikala. Mirib kalané suba nyelepin, makejang ngamuk. Makejang mesuang batu ané suba sayagaanga uli umahné. Umahné Bapa Buludawa ebek misi batu. Yén batu gedé-gedé gigis demené, dadi anggon dasar umah. Ené batu amun kepelé. Sinah tuah genténg lan sirah lakar dadi sasaran.

Ping kuda-kuda suba orahina masi enu. Gedeg mirib polisiné. Prajani galak mesuang tembakan. Mara mragiding mlaib cara Mélem mlaibin Bima. Tiang ingkel-ingkel dugasé nika. Bes tusing seken tawang kénkén munyiné Bapa Buludawa masi bareng goar-goar. Tuah saja bibih gelah padidi, melahang apa abedik. Gumi suba sayah buin turuhin baan ané tuara-tuara sing sayan panes dadiné. Cara tusing ada gaé dogén. Tingalin pisagané ada galak buka kéto? Ingetanga ngalih gaé ajak ngitungang kénkén apang idupné sayan ngamelahang.

Buin maniné, tiang iseng ngliwat di malun umahné Bapa Buludawa, tepukin ragané nuduk batu, sambilanga nyampatang mis ané paseléngkat, ngamelahang punyan-puyan kayuné ané lingsem.

“Pa. Dadi tiang nulungin?” kéto tiang matakon.

“Wayan Putra ené?”

`”Beneh pesan, Pa. Tiang kapah maan mulih, sagét tepukin tiang suba ada anak makumpul misi jeri-jerit cara karangsukan kala.”

“Suba tawang Wayan. Bapa malah pesan nuturin I Blégodawa. Ia galak prajani. Kéné tutur Bapané.”

“Dé marérén ja ngadaang gocékan. Lek gatiné désané liu nekain baan gocékan. Kanti makapeteng gocékané. Yén ento lantas tulada tekén cerik-ceriké kénkén lantas iraga dadi anak tua.”

“Eda liunan tutur. Cai mapilih dadi prabekel masi ulian timpal-timpal icangé di gocékan. Jani mara dadi prabekel, misi nuturin. Eda lebihan ngaba tutur. Masi icang tusing dadi pamangku. Lén cai dadi prabekel dadi pamangku, nyak anut pajalané nuturin timpal.”

“Malah pesan, Bapa nuturin buka kéto. Buin jebosné lantas ada polisi uli dija kadén ngepung kalangan gocékané. I Blégodawa malaib pati selangkeb. Ulian ento lantas ia misunaang Bapa. Bapa orahanga nglapurang. Bapa orahanga makanti ajak polisi. Bapa orahanga nyambatang ia bisa nyetik. Bisa ngiwa. Buina nyak ané lén-lénan énggal ngugu. Jani, kéné suba dadiné. Umah benyah. Mara té nyidaang ngaé rompok uli pidané ngapti apang nyidaang ngaé tongos mémbon.”

“Oooo, kéto jatiné? Kadén tiang saja buka ortané ané santer. Sajan munyi bisa lebihan dadiné, yén pipis bisa medikang dadiné.”

Bapa Buludawa kedék, mara tiang mamunyi buka kéto. “Man kénkén lantas, Pa?”

“Di Rediténé ené lakar ada paruman di désa. Kalané ento ané sujati lakar orahang bapa apang seken-seken nawang masi kramané.”

“Tiang lakar mulih kayang parumané Pa. Sina manian indiké ené lakar dadi anggon paplajahan kalané ada krama nepukin bencana buka jani.”

“Alih masi isinné, Yan.”

Dina Rediténé nekain, tepukin tiang prajuru dėsa, bapak-bapak uli pemda masi marengin. Ramé masi désan tiangé dugasé nika.

Bapa Buludawa makamben, maudeng, masaput poléng. Negak marep kangin. Yéh jangginé ngecir. Sayan makelo sayan kapah-kapah pesuné. Kanti tambis telah tusing masi Bapa Blégodawa ngenah lawatné. Kramané kisi-kisi, “Manian lamun ada gegaén kakené adéken nyaluk. Melahan mutbutin padang di cariké. Sing ada antiang. Jani, buka ngantiang ujan kapat. Buin pidan lakar teka, I Blégodawa?”

Tiang késér-késér negak, ada ané nelpun. Mara telektekang adanné ané nelpun, sagét Bapa Blégodawa. Tiang tusing bani nyautin.