Bulan: Maret 2018

Cerpen Harimau

Semenjak pamanku memberiku kumis harimau, rasa percaya diriku sebagai pejabat semakin bertambah. Paman pernah bercerita kumis harimau mampu meningkatkan kadar kewibawaan sebagai seorang pejabat. Aku memang pejabat yang tanpa persiapan apalagi disiapkan. Semuanya serba kebetulan. Kebetulan punya teman dekat. Kebetulan punya uang lebih hingga aku dengan mudah bisa meraih jabatan yang kuharapkan. Lucunya lagi aku disuruh memilih jabatan itu. Apa yang kupilih pasti akan diberikan karena harganya sudah pas bahkan katanya uang yang kuberikan tanpa kuitansi itu lebih dari cukup. Aku merasa terhormat saat itu. Orang-orang tak ada yang berani mengomentari karena sudah merasa kalah bersaing. Jika ada waktu, kusempatkan mengunjungi pamanku. Ia gembira dan merasa berhasil karena berkat kumis harimau pemberiannya aku dipercayai oleh bawahanku. “Gimana di kantor sekarang?” “Berkat Paman. Tiang sukses menjadi pejabat. Jika tidak, pastilah tiang sudah menjadi bulan-bulanan. Dikatakan pejabat hanya pintar tukang perintah saja. Pejabat yang hanya punya telunjuk saja. Syukur ada kumis harimau. Rata-rata tunduk dan segan pada tiang. Hampir setiap anak buah memuji kepemimpinan tiang.” “Paman ikut berbangga. Semoga kau menjadi pejabat yang sukses. Semoga cita-citamu untuk menjadi pejabat yang lebih tinggi bisa tercapai.” “Semoga saja.” Aku pun tidak lupa menyelipkan kertas warna merah di kantongnya. Paman pura-pura menolak. Aku tahu itu. Biasa basa-basi agar tak sampai dikatakan mata duitan. Setiap aku melakukan kunjungan. Kumis harimau itu tetap kubawa. Dalam balutan kapas dibungkus kain kafan putih yang telah dirajahi harimau yang...

Read More

Cerpen Gerantang

Tusing ada melahan tekén dadi anak kembar buka Gedé Santosa tekén Gedé Santika. Di banjar apang aluhan ngaukin, I Cupak ajak I Gerantang adanina. Kija-kija bareng. Madaar bareng-bareng. Mangguran bareng-bareng. Sakéwala, ané kéwehanga tekén reramanné di nganténé bareng-bareng. Ané jejehanga buin, apang patuh maan anak kembar. Ngujang dadi kéto adanina? Sinah suba pastika nawang. I Gedé Santosa awakné gedé gangsuh, basang bécol, bungut luwér. I Gedé Santika mabading awakné berig gidig cara krupuk mlinjo. Bungut cupit. Angkihané a kepel. Énggal pesu peluh. Buka anak sakit jantung. Ané sanget pedalem I Cupak taén ngutah-ngutah baan kabetekan madaar. “Sajan jelema tusing bisa nginihin basang,” kéto adinné ngrieng. Ia mula bisa manyama. Tusing demen miyegan. Apa lantas iyeganga. Ento suba ngranayang makadadua dadi tatuladan di banjar tiangé. “Ento tuladin I Cupak ajak I Gerantang. Apa taén tungkasanga? Pragat ia seleg magaé, seleg malajah, seleg mapisaga. I Gerantang to iwasin. Makidung bisa, makakawin bisa. Ngrupak bisa. Ento tuutang. Eda ané tuara-tuara jemaka. Mecel hp dogén, apa bakatang. Maan orta ané tusing seken-seken. Baan I Cupak dogén ia gedénan basang. Jani, apang tawang makadadua suba maan tonos melah. Ené cai, apa bakatang. Sangkananga eda pengkung mara reramané nuturin. Resepang abedik. Nyén lakar nulungin awak? Yén tusing mula awak padidi nulungin. Eda anak lén dogén andelanga.” Sabilang ané ningehang tutur anak-anaké tua di banjar tiangé makejang demen. Kija-kija I Cupak ajak I Gerantang dadi sesambatan....

Read More

Cerpen Gelem

Mirib baan panesé ngentak lantas ujan nekain, Bapa Lanus gelem ngetor. Ia cara anak niwang. Munyiné tusing seken. Sagét seken sagét saru. Panakné suba ngalihang balian. Suba ngalihang dokter tamatan Jerman masi tusing seger. Pangawitné, uli ngorahang sirahné sakit. Sabilang peteng, ngaku belasak pulesné. Sabilang jam roras peteng, jeg enten. Ipianné jelek-jelek koné. Taén ngipi cegut lipi. Taén ngipi lablaba. Taén ngipi entunganga ka grémbéngeé dalem. Sabilang ia inget tekén ipianné ento, prajani peluhné nrebes pesu. Jejeh lakar seken-seken nepén ipianné. Kulawargané dong suba makejang nuturin apang tusing nyangetang ipian. Ipian ento tuah isin pulesan apang ada tuturang di bangunné. Sakéwala, kenehné Bapa Lanus suba tusing dadi ajak kéto. Maan tunasanga ka tukang tenungé. Orahanga kaponggor. Kawitanné tusing terima tekén bikas Bapa Lanusé. Sambatanga Bapa Lanus demenan di pisaga tekéning ngrunguang kawitanné padidi. Yén di sisi seleg pesan, yén di jumahné padidi macakli. Magenep sambatanga indik Bapa Lanusé. Suba koné tunasanga pangampura, masi tusing nyak seger. Dugasné enu dadi anak truna, koné taén Bapa Lanus ngelong semaya. Anak luh ané suba nyerahang awakné ento beling. Sakéwala, Bapa Lanus tusing nyak nyuang. Ia sing pracaya tekén gegėlané totonan. Kanti ping kuda-kuda, anaké luh ento ngidih apang nyak nyuang. Masi tetep tusing nyak lantas baan jengah reramané, anaké luh ento anténanga ajak pernah misanné. Dugasé ento, ada reramanné ané luh mamastu. “Lanus, iba lakar kasakitan manian. Iba suba nyengahin kai di...

Read More

Cerpen Dadong Nusa

Dandong Nusa kendel pesan kenehné. Uli kudang taun kadén meled apang maen ka Nusa. Sentanané pragat ngorahang iju sabilang ajakina ka Nusa. Tusing masi nyalahang apang nyidayang ngalanturang idupné ngranayang. Sabilang dina Dadong Nusa ajak sentanané I Putu iju ngalih pangupa jiwa. Ipidan  Dadong Nusa kalunta-lunta ka Bali anaké nyambat ka daratan. Dugasé ento Dadong Nusa menék jukung ngliwatin pasih. Ombak Nusané karasayang ngasiuhang kenehné apang tetep mautsaha. Uli utsaha, lakar nekaang amertha. Limané karasayang sayan maguna krana apa ja ané jemaka tekén Dadong Nusa mapikolih. Uli maburuh nyuun di peken kanti nyidayang ngelah tongos mémbon buina ngelah tongos madagang gigis selegné magaé. Di kenehné tetep ngrastiti apang sida kaswécanan olih Ida Bhathara-Bhathari ané malingga di Nusa. Paningalanné Dadong Nusa sayan serdah. Pasih Kusambané nyepukang kenehné ajak tanah kawitanné. Grudugan ombaké nuldulin kenehné apang énggal-énggal ka Nusa nyagjagin tanah kawitanné. Ia tusing demen kaucap anak nilar kawitan. Krana inget jiwa pramanané ané neket di awakné gumanti uli kawitanné. Sayan liang kenehné. Apa buin jani suba nganggon but ka Nusa. Inget dugasné ipidan karasayang mategul bok akatih ka daratan. Ombaké gedé pesan dugasé ento. Jukungé ané nglayar tambis-tambis celepin yéh pasih. Saling paénggalin nyéndok yéh pasihé apang tusing énggalan bek misi yéh. Ia inget taén pernah misanné kanti ada limang jam limané mategul di kantih jukungé apanga tusing kelés ulian kasemutan. Aget énggal ada anak nulungin, yén sing kéto sinah...

Read More

Cerpen Cupak

Timpal tiangė mula demen maigel-igelan. Konė ia kembar. Ada ngorahang anė kelihan lekad makedeng, anė cerikan lekad biasa. Anut manyama. Tresna asih, anakė nyambatang. Ia konė lek ajak nyama matungkas gedė-gedėan ajak anak lėn adung gati. Ia ngrasaang yėn tusing ngigel lakar inguh kenehnė. Yėn tusing ada gong, bibihnė masi dadi anggona. Bibihnė ada gedė ada anė cupitan. Ada anė mamunyi bangras ada anė mamunyi banban alep. Ada ngorahang pragina cager. Tiang demen ada urati tekėn igel-igelan. Sabilang ada anak ngupah, maganti satuanė. Jani, ia lakar ngigelang satuannė Cupak Gerantang. Sabilang dina, ia malajah dadi Cupak. Sabilang dina, dadi Gerantang. Ingkel-ingkel suba tiang dugasė I Cupak  enggang bibihnė tambis-tambis celepin buyung gadang. “Encėn pilih?” “Cara pilkada dogėn. Kola dadi Cupak dogėn.” “Dadi Cupak?” “Man dadi Gerantang orahin Cai?” “Ukana kėto.” “Sing nyak.” “Luungan dadi Cupak.” “Dadi kėto?” “Beneh. Masan jani awak berig. Sing orahangan kuangan gisi. Buina yėn dadi Cupak maan ka suargan matemu ajak Bhathara Brahma. Kasambut watek dedari. Watek dedarinė lakar pilihin. Dedari Supraba konė anė lek-lekan. Ento lakar gandong. Yėn dadi Gerantang. Apa katepukin?” “Hahahahaha! Beneh masi. I Gerantang pragat meragang dogėn, yen I Cupak pragat ngedėnang dogėn.” “Basang Gedė, rekening gedė, sebeng gedė. Pokoknė sakancan anė gedė-gedė. Ento ngaranayang kola dadi Cupak. Cai antes dadi Gerantang. Awak berig, keneh berig, daya berig, rekening berig. Sekancan anė berig-berig antes saluk cai.” “Lamun kėto, mula bebagian icang....

Read More
  • 1
  • 2