Maosin pupulan cerpén  Déwa Ayu Carmawati sané mamurda Kutang Sayang Gemel Madui, kacitak Pustaka Ekspresi Tabanan 2016 sekadi maosin indik pawilangan kawéntenan aab jagat sakadi mangkin, rerama nagingin sakatah sané tagiha olih i sentana, kuasa rerama ring sentana, wénten taler sesimbing alus sakadi asu sané nué rasa tresna sahihang ring manusa, taler madaging bebanyolan utawi satir ring pupulan puniki.

Ring cerpén Kutang Sayang Gamel Madui, wénten sesuluh kauripan sané patut kaincepang. Sentana sané sering mobadin rerama samaliha kabéla olih i rerama (pragina mémé): …. sakéwala rasa sayang tiangé ané bas kaliwat ngaé Putu tusing taén wélanga ajak kurenan tiangé. Ping kuda Putu bolos masekolah, tiang tusing taén ngorahang ajak kurenan tiangé. Taén masi tiang maan surat uli sekolahné Putu, orahanga Putu ajak timpal-timpalné maroko di sekolah. Engkebang tiang masi ajak kurenan tiangé (kaca. 6)…. Saking sasuratan ring ajeng janten pisan madaging sasimbing ring kawéntenan kulawarga sané nénten anut. Indik puniki ngicén paplajahan mangda ring kulawarga tetep saling tuléngayang. Sentana patut icénin pamargi sane becik mangda wénten anggéna uger-uger ngamargiang kauripané wekasan.

Tresna ring sentana sané ngawetuang pikobet kasurat sapunik:…Gisiang tiang pianak tiangé ané cara anak punyah nanjung-nanjung bapanné (kaca 10). Sentana kicalan rasa subakti ring rerama. Sentana suputra nénten kapikolihang, sentana kuputra kapolihang wantah rerama setata ngulurin manah i sentana.

Parikrama Jana Bali

Pakibeh parikrama parajana ring Bali taler katureksain olih Carmawati. Krama Bali sané seneng ngadol tanah yadiastun tanah punika tanah tetamian. Tanah Bali sané suci dados dangan kadol utawi kakantongin. Indiké punika nuldulin Citrawati nyurat ring Silar Silur Masilur. Wénten lengkara sapuniki kasurat:…To tolih kak! Makejang carik-cariké suba ilang masiluman dadi ruko. Pekak sing lakar tuyuh. Ngoyong dogén jumah, pipisé teka padidina (kaca 14). Pelemahan Baliné sampun kaiket olih pikayunan pragmatis para krama sané patutné prabéla ring tanah Bali. Ngadol tanah sané gumanti nénten sakayan dué janten nenten anut ring pawilangan kawitan. Santukan tanah Bali punika gumanti maiketan sareng parahyangan.

Lian ring punika, ring cerpén puniki taler wenten sasenengan krama Bali sané mangkin miara asu jaga ajaka jalan-jalan. Antuk kabanda ring asu, kantos nénten tulénga ring kawitan: …. Kamemegan ningehang raos cucuné, Pekak Arka makesyab. Di kenehné peteng, kebus dingin rasa tangkahné. Kamaré ané tongosina uli pidan jani lakar baanga kuluk (kaca 18).

Wénten sané aptianga sareng Citrawati mangda parajana Baliné tetep éling ring pakaryan dados patani. Idealisme Citrawati munggah ring cerpen Patani (kaca 32). Generasi muda Bali mangda maupaya pertanianné murip ring Bali. Pragina Ketut Nyamprut ngranjing kantos ka universitas mapangapti mangda dados patani. Puniki wantah idealisme Citrawati santukan yan saihang ring kawéntenan janten pisan mabinaan. Parajana arang sané nyak dados patani. Citrawati ring pragina Ketut Nyamprut ngaptiang patani Bali sané modern mangda sida asil-asilné becik utawi purun nyentokang sareng asil patani saking duranagara. Yén puniki sida kamarginin olih parajana Bali janten tanah nénten gelis kaadol. Kaca 18 nyuratang: ”Ten mé, tiang tusing gelem. Mémé ajak bapa tusing ja pelih. Mula ené pajalan ané edotang tiang. Petani mula gaé mamacul, sakéwala uli ditu tiang bisa ngrasaang tis. Tis nepukin padiné uli gadang kanti suba kuning lakar manyi. Tis nepukin petaniné manyi, makedékan nepukin asil ané liu. Apabuin gaéné ené mula sanget dotang tiang. Yén suba pertanian iraga nyidaang maju sinah suba désané maju. Makejang truna-trunané ané demen mamunyah lakar ajakin tiang magaé di carik.”

Sapunapi yan irerama raris sami-sami nagingin pikayunan? Citrawati ngimbayang indika punika ring cerpén Dedari. Yayah rena sareng sang ibu sami-sami seneng ngulurin indria majudi. Wénten seneng maklecan wénten seneng matogélan. Janten indiké puniki jaga ngawetuang pikobet ring kulawarga. Yayah ibu nénten dados tatuladan rikalaning punika: ….Suba sesai kéné, mauyutan ulian utang. Utang matumpuk-tumpuk tusing kena baan ngorahang liuné. Dini ditu nyilih, makejang pisagané gebeg silihina. Né suba ané pragat dadi iyeg. Tiang suba med nepukin, kénkén baan ngorahin apang i bapa suud matajén, mémén tiangé apang suud masi milu-milu masang nomer togél. Sing ada ngugu. “Da bapa dogén wélanga. To, méméné masi orahin suud baanga masang nomer, ngaku siyu masang, suba tawang bogbogné. Bisa kanti satu juta masang!” (kaca 46).

Citrawati nué kabecikan rikalané nelatarang parindikan sané biasa dados cerpén sané ngetus kayun sakadi cerpén Jepun Mabunga Layu. Cerpen puniki ngindikang sang maangga ibu ngrereh sekar jepun sakéwanten katarka demen maparipolah nénten anut (nyolong semara) kantos purun ngantung angga. Cerpén puniki kakawitan antuk sasuratan nyantenang kawéntenan nek ring kayun sang ibu: Putu…saja buka anaké nuturang, raos ané pesu uli bibih mula aling sakti tur mranén ngranayang sebet. Sebeté kanti ka ipian, ngreres ngantiang pamegat. Tangkah méméné buka urek naenang sakit, sirah méméné sahasa belah ngenehang munyi ané ngebekin tangkah. Ampurayang mémé Tu…. tuah taliné ené ané nyidaang ngemaang pamegat sebet (kaca 74).

Ring pasonténg ri ajeng nyantenang pangandika punika mranén pisan. Sang maangga wicaksana nganikaang wasitha nimitanta manemu duhka/pati. Saking pangandika midep manggihin utawi ngawiang kaduhkitan utawi kasedaan. Janten Citrawati mapangapti indiké punika mangda nénten wénten ring kauripan.

Déwa Ayu Carma Citrawati ring pupulan puniki maosang pakibeh parikrama ring aab sakadi mangkin. Wénten pagentos pakibeh jagat sané wénten ring Bali. Citrawati nampénin pakibeh Baliné marupa kakawian cerpén Kutang Sayang Gemel Madui.