Cerpen Ngutah

Kénkén kadén tiang mangkin sabilang mabalih tipi jeg makita ngutah. Nyaman-nyaman tiangé ngorahang kena mag. Belin tiangé ngorahang stres. Somah tiangé ngorahang liunan arak. Makejang melihang tiang. Tusing ubad baanga. Pamragat tiang tundéna ka dokter. Ben meledé énggal seger, tiang ka dokter. “Swastiastu Pak dokter.” Tiang mecelep ka kamarné. Orahina tiang negak. “Sakit napi?” “Aluh dadi dokter?” Tiang ngrimik di keneh. Ané gelem ngorahang penyakitné. “Sakit ulun ati, Pak dokter.” “Kénkén ceciréné?” “Sabilang tiang mabalih tipi nagih ngutah.” “Nyempang malu!” Dokteré nyemak stétoskop.Tiang préksana. Orahina muka baju. Orahina ngunjal angkihan, orahina nyempang. Kanti leleh tiang ngunjal angkihan. Pamuput tiang baanga ubad tekén besenina apang punang liunan mabalih tipi. Aluh pesan dokteré. Tiang mayah ubad. Pipis somah tiangé silih tiang anggon mayah ubad. Apang énggal seger, tiang tetep nelahang pil ané baanga. Somah tiangé sayan ngrunguang tiang. Tiang apisan col ten baanga mabalih tipi. Kanti tusing nawang anak ané ngisiang gumi makrangkéng ulihan liu nguluk-nguluk anak belog buin lacur. Sagét macempléng somah tiangé. Tiang makesiab. “Beli timpal dugasé SMA mabui.” Uli dija kadén bayun tiangé makecos mabalih tipi. Tingalin tiang timpal tiangé suba nganngon baju tahanan. Miih déwa ratu. Ipidan dugasé SMA ajak leket pesan. Tusing bani nelahang pipis. Jani, dadi goroh pesan nyemak pipis? Jelema apa? Mirib brérong ané numitis sasukat maan ngisiang gumi. Tiang inget pesan dugasé ipidan, dugas lakar dadi pejabat. Tiang bareng masi cara anak belog...

Read More