Sentana suputra gumanti apti – aptiang sang maangga guru rupaka. Sentana suputra mresidayang ngutamayang pamargin leluhuré. Guru rupaka sané sampun lina pacang presida lebur papa narakané. Sang maangga suputra nénten nilas rerama. Setata mautsaha mangda yayah réna manggihin kasobagian sekala niskala.

Yayah réna sané kabanda antuk kanerakan presida éling ring angga mawit saking pamargin sang maangga suputra. Pamargin suputra ring mayapada sané setata manut sastra diastun manggihin pikobet pacang mresidayang matemu sareng yayah réna. Patemon sareng yayah réna mawit saking pamargin karma patut. Karma patut pinaka seraya kanti matemu sareng kawitan. Kaswécanin antuk Sanghyang Widhi. Sanghyang Widhi  ngicénin genah nganutin karma. Mataki-taki karma ayu, patut kinkinang sakantunné nyeneng. Sapunika kasurat ring Geguritan I Lingga Peta sané kasalin olih Wayan Budha Gautama kamedalang antuk Peçantin Widya waçita Désa Pétak Gianyar.

Geguritan I Lingga Peta sami anggén pupuh ginada. Wénten157 pada. Ring geguritan puniki kaaturang indik ring désa Beratan sampun wénten perapén. Genah mapasuh nyangihin taji. Pasar pabéan sané ramia. Katah sang matumbasan taler sang madolan. Dagang ajeng – ajengan sakadi bréngkés, bébék mapindang, ayam mapanggang. Dagang wastra ngadol destar maperada. Dagang soca  ngadol mirah, kresnadana, soca nila Dagang  woh –wohan ngadol nangka, salak, manggis, kapundung, durén, langsat. kasurat olih sang kawi. Sang kawi nganggén I Lingga Peta pinaka bantang. Suka – duka, lara – patin  ipuné kakawi  kadadosang  imba. Sang maanga sadhu budhi laksana gumanti katah manggihin gagodan sekadi I Lingga Peta sané suputra .

Sang maangga suputra matemu sareng yayah réna sané wénten ring kawah Gohmukané. Baktiné ring kawitan  mresidayang macunduk sareng yayah réna. Karma patut ngwetuang patemon . Nunas mangda masarengan  masuka duka sareng yayah réna :

Yadin papa ngéndah pélag/ titiang suka manyeburin/ apang titiang sareng kaon/ tekéning I Bapa ditu/ di kawah bacin Gohmuka/ néné mangkin/ sarengang titiang sapisan// ( Pupuh Ginada 82, kaca 12).

Kukuhé ngamel kapatutan kaswécanin olih Sanghyang Widhi. Yayah réna mresidayang polih genah sané manut. Usan wénten ring kawah.  Kekukuhan laksana sadhu ngutamayaang  linggih leluhuré:

Nah to cai Lingga Peta/ wenang cai jani ngangkid/ I mémé tekén I bapa/ I bibi janma tatelu/ wenang cai jani nantan/ tumin cai/ pangandikan Sanghyang Ciwa// ( Pupuh Ginada 117, kaca 17).

Karma patuté, karma tan patuté aturang ring Sanghyang Ciwa. Kawiaktian pamarginé aturang. Purun ngangkenin paripolahé ring mrecepada. Kasujatiané ring pikayun, wacana, laksana katuréksain :

Titiang puput tan pakrana/ kinanggeh titiang marosiuh/ punika margayang titiang / sakénak kahyun I Ratu/ yan wenang lawan tan wenang/ Déwa Lewih/ punika margayang titiang// ( Pupuh Ginada 150, kaca 22).

Sang maangga suputra manggihin genah sané patut utawi manut. Sentana suputra ngluihang  pamargin kawitané.  Kanerakan leluhuré  kaentas antuk kautamaan laksanan sentanané. Patut makinkin karma ayu sakantuné nyeneng. Ngamargiang kapatutan katah gagodané pacang ngrauhin.