Guru-sisia patut saling tresnain. Sang kalih mangda sami-sami nué pikayunan susrusa, utawi welas asih. Sang maangga guru micayang kaweruhan, kawiadnyanan ring sisia madasar saking pikayun ening. Mapangapti mangda sisiané dados tatuladan ring mrecepada. Midep mayasa kerti. Midep mecikang kauripané. Rikalaning mapaguruan, kawagedan pikayun, laksana mabuat pisan. Mangda digelis polih panugrahan saking guru.  Polih panugrahan, kawiadnyanan, tuntunan  saking guru pinaka titi pangancan saraina-raina.

Sang dados guru nénten dados mabina-binaan pikayunané.Sisia marupa utawi maparipolah détia sareng maangga déwa pateh antuk ngwilangin. Ngicénin ajah mangda pateh. Mangda sisiané nénten nué rasa iri, Purun ring guru. Sampun ketah ring perguruan nénten wénten sisia sané pateh. Minab sisia sané mapipolah détia arang polih tresna asih.  Pangrauhané taler matiosan.

Déwa- détia gumanti nénten mresidayang anut. Sang kalih saling ngadu winaya. Ngadu kawikanan mangda digelis polih panugrahan saking guru. Punapi malih panugrahan, ajah-ajah saking guru mresidayang nguripang angga. Kaluwihan kaweruhané mresidayang ngicénin pamargi namtamin kauripanné. Mresidayang nulungin angga, kulawarga, mresidayang anggén mayadnya.Sapunika kawedar ring Geguritan Guru Bhakti kakawi olih I Ketut Ruma, Désa Jasri Karangasem.

Resi Sukra sinalih tunggil guru sané pascat. Polih panugrahan saking Batara Siwa mresidayang nguripang sané sampun ngaonin. Déwa -détia mautsaha mangda mresidayng mapikolih. Déwatané ngarya winaya mangda mapikolih. Sang Kaca sané kautus. Jerih taler para Déwatané ring détia yan pradé panugrahané kapolihang olih watek détia . Kawilangin yan kaweruhané kadruwénang olih sang malaksana détia midep iwang pamargi:

Twah saja hatur idéwa/ né jani patut wilangin/ kénkén baan mawiwéka/ sumangdéné sida keni/ ento pangewruhé lewih/ Sang Kaca raris humatur/ yaning wénten pangandika/ tityang nyadya pacang ngiring/ yan kahutus/ maguru ring Resi sukra// (Pupuh Sinom, 6, kaca 17).

Sisia sané maangga détia taler érang yan pradé kakasorang olih déwa. Naya upaya kamargiang. Sang kaca kabancana.  Détiané ngwilangin Resi Sukra sakadi mapilonan. Santukan Sang Kaca kabecikang pisan olih Déwayani putran Resi Sukra :

Sané mangawinang duleg/ pade Sang Kaca kicénin/ panugrahané utama/ widyamreta sanjiwani/ ngrincikang daya singit/ Sang Kaca mangdéné lampus/ twara ngelah rasa sayang/ Sang Kaca raris kapaid/ tur karebut/ bangkén nyané kahentungang//   ( Pupuh Sinom, 15, kaca 20).

Ngruruh kaweruhan gumanti nénten dangan. Kantos purun matoh pati mangda  polih panugrahan saking guru. Sang pageh ring pamargi pacang mapikolih. Pageh maguru bakti :

Pagehé maguru bhakti/ né ngawinang kaswécanan/ molihang panugrahané/ punika né kahélingang/ antuk dané Sang Kaca/ ical bingungé ring kayun/ rauh maring pangangonan// ( Pupuh Smarandhana,10.,kaca 24).

Kaweruhan, panugrahan gumanti nénten dangan pacang kapolihang.  Pageh, nyubakti ring guru pinaka sraya kanti molihang kaweruhan.