Katah wilangan judi. Minekadi maklecan, spirit, bola adil, maceki kantos togel (toto gelap). Wantah sampun kaliputan majejudén  midep ngwetuang lipia  ring angga. Lipia ring kulawarga.Kulawarga patutné trepti midep metu rebat mawit saking pamargin majéjuden.. Wénten purun mutang jagi anggén majejudén. Ring pajudén janten pisan wénten makaon polih.  Wantah polih, rasa liang. Rasa bingar. Belug ajumé medal. Sakéwanten wantah abosbos. Wantah kaon, angga, kulawarga jagi manggihin pikobet utawi pitungkas.

Sawitra becik manten midep kasengkalain.Sakadi Wang Bang Manik Angkeran nyengkalén Sang Naga Basuki. Pamargin ajiné, Danghyang Sidhimantra sané luih utama pisan nénten kasarengin olih Manik Angkeran. Sapunika  mungguh ring Geguritan Babad Segara Rupek kapipil  olih I Wayan Karda.

Tresnané midep taler ngwetuang biapara. Sakadi Danghyang  Sidhimantra.Pamarginé  nénten kasarengin olih Manik Angkeran. Pamargin yayah rena nénten malingga ring putrané. Nénten dados klemékin. Pikayunané sampun kabanda antuk judi :

Sayan éwuh kayun Danghyang/ ngétang wija liput judi/ turmabisik jeroning cita/ ngalih suka duka pangguh/ inab sampun sesuratan/ kéné panggih/ sukané wali duka//        ( Ginada,17, kaca 8).

Ring asapunikané méweh pisan dados anak lingsir. Sentana sané patut ngluihang, ngutamayang yayah rena nénten dados klémékin.I sentana nagingin satunggil kayun.Yayah rena mautsaha mangda putrané éling.Nyarengin, ngiringang pamargi yayah rena . Éling ring swadarmaning manresti ka mrecepada. Éling ring Sanghyang Aji Sastra. Maprekerti manut sastra mangda presida manggihin karahayuan sekala-niskala :

Kedharmaning dadi jadma/ dreti aji anggon dinding/ ngapiambeng sarwa gena/basa manis jwotangarin/ lokikayang becik-becik/ nyiksik sané iwang patut/ pang tan kadi basa senggak/ ngalih suka duka panggih/ sampun niku/ warah ingwang ring idéwa// (Sinom,33, kaca 14).

Piteket-piteket sané  luih nénten mapikolih. Wantah sampun pikayuné utawi pamarginé sampun kabanda antuk judi.Pikantenané sairing ring piteket rikalaning kantun ring ajeng ajiné. Wantah sampun matilar ajiné, pajejudén sané kanten :

Jiwa momo né nguasa/ noro ngétang dharma sisip/ kaon becik/ kasusupan bayu angkuh/ noro ngétang pala karma/  himsa karma/ tanjangkayang mangkat induk/ umedek ring naga raja/ tan kawarna maring margi// ( Pangkur,41, kaca 18).

Wiyakti pisan, wantah sampun pikayuné kabanda judi, satia mitrane ical. Pamargi sané nénten anut purun kamarginin. Mitra becik kabancana. Sané patutné sareng-sareng tuléngayang. Nungkalik pamarginé :

Nira twara maicayang/ déning ikut nira néki/ kencanédhi/ i  sang manik tanpa sawur/ nuli munggal ikut sanghyang/ naga raja/ hyang basukih menggah bendu/ ngerak menyimbuhang nala/ ngeseng anggan i   sang manik// ( Pangkur,44,kaca 19).

Majejudén midep ngwetuang lali ring angga. Ring kawetuan.Ring Kulawarga.Sawitra  kabancana mawit saking kaliputan antuk judi. Méweh ngicalang pikayunanané wantah sampun kaliputan judi. Wantah nénten metu saking rasa éling ring angga.