Geguritan Asram Madya Pratama Sadutama : Swadarmaning Sisia – Guru

 

Dados sisia patut éling ring swadarma. Dados sisia patut malajahang angga kantos molihang kawiadnyanan. Dados sisia subakti utawi ngamargiang tata titiné ring sekolah.  Ngranjing  gumanti ngrereh ajah-ajah. Dohin pisan paripolahé sané  nyengkalén kauripané kawekas.  Minekadi, miyegan, kebut-kebutan, nglanjar  utawi nganggén narkoba.  Paripolahé tan anut punika midep nyengkalén utawi mikobetin guru rupaka, guru pangajian , guru wisésa. Sang maangga guru rupaka janten pisan ngastitiang mangda putrané dados sisia utama, sadhu utama,  dados tatuladan, midep makta angga.

Wantah sampun dados sisia sadhu utama , sekolah, guru, guru rupaka, guru wisésa jagi angayubagia. Generasi sané jagi ngentosin sampun  sayan becik.

Sapunika taler dados guru,  mangda setata éling ring swadarmaning dados guru. Ngicén kaadnyanan, katerampilan, utawi tatatiti sané patut. Guru dados tatuladan majengé ring sisia. Guru mangda setata malajahang angga. Guru pradnyan sisiané janten pacang sayan nyenengin . Guru taler urati ring sisia, ring sekolah ring wewidangan sekolah. Sekolahé mangda asri, temtrem  ngwetuang genah malajah sané becik. Para guru adung sareng  manggala ring sekolah, sareng komité, sareng pegawai, sareng panjaga sekolah. Sapunika I Madé Suarsa nyurat ring Geguritan Asram Madya Pratama Sadutama, kamedalang olih Sekaa Santi Smara Ratih SMP Negeri VI Dénpasar.

Geguritan puniki kawangun antuk pupuh sinom 14 pada, ginada 7 pada, dandang apada, durma 9 pada, maskumambang 8 pada, pangkur apada. Wenten 40 pada.

Wetu ring mrecepada manados manusia kaicénin tri premana, sabda, bayu, idep. Kautamaan manusa nué idep yang sahihang ring satwa. Yan sahing ring taru, kalangkungan manusané nué sabda, idep. Madué tri premana patut anggén ngulik tatwa, tutur, serana bekel ring kauripané. Tri premanané sané kantun nyanyap anggén ngupira angga, anggén ngrebut kawikanan, anggén ngiyasaang angga ring negara jagi ngentosin riwekas :

Réhning méweh dados jadma/ tri premanané mamurti/ bilih – bilih para sisia/ tatwa tutur  gulik sai/ pacang dados tabeng gumi/ ngupapira mangda kukuh/ déwa jaga ngawisésa/ réh panata sayan lingsir/ sida suluk/ dharma agama negara// ( Puh Sinom 12, kaca 12).

Dados guru taler mangda seleg ngajahin, seleg malajah mangda wibawané nénten surud. Wibawané  antuk urati ring sisia, ngemong sisia mangda dados sisia sadhu  utama :

Guru patut micayang/ tetuladan ring i  murid/ kalaning ngemban swadarma/ malajah taler ngajahin/ pangrawuhé mangda rajin/ wibawané tatan surud/ sareng – sareng manyaratang/ tan bina kadi mangukir/ paras ayu/ mangripta arca utama// ( Puh Sinom 13, kaca 13).

Sisia – guru mangda matunggalan. Sami mangda seleg ngranjing. Sisiané seleg malajah. Para guru seleg ngajahin. Ngicénin tatwa, bhasa bhasita, tatatiti  anggah ungguh kamanusan, budaya, seni :

Gegancangan/ guruné maajah – ajah/ nénten wénten ngléwa lekig/ ngicén paplajahan/ kawruhan lan kasujanan/ kamanusan jagat pasti/ katekan bhasa/ tatwa budaya lan seni// ( Puh Durma 2, kaca 20).

Swadarmaning dados sisia – guru patut élingang. Sisia – guru mangda sami – sami pradnyan.