Adegan I

Punggawa medal, peliatne sakadi anak paling, inguh.

Penyeroan Punggawa medal makta wedang:

Penyeroan         : “Saking nuni kantenang titiang Gusti Aji sakadi anak paling. Minab nue sesepalan anyar. Utawi selingkuhan?”

Punggawa          : “Apa koraang? Sesepelan? Selingkuhan? Eda patuhanga cara anak len!”

Panyeroan         :”Titiang sampun uning dagange sane ba delog punika sira seringan ngajak malali? Mangkin kocap sampun madaging. Sareng matungin?”( panyeroan sarwi kedek)

Punggawa         (meneng)” Tusing baan ento. Yen nganggurin saja pepes. Sakewala, tusing bani ngendah. Bli ene suami yang baik hati. Tawang!”

Panyeroan         :“Sira ngega?”

Punggawa         :”Lamun tusing. Sing mamaksa.”

Panyeroan         :”Dados paling pisan kantene?”

Punggawa         : (ngambil wedang). “Ibi pisagane kelangan sampi. Ipoan kelangan celeng. Itelun kelangan pipis. Ipetang dina kelangan mas-masan. Ilimang dina ada kelangan sertifikat tanah.”

Panyeroan         :”Ipun madue antes kelangan.”

Punggawa         :”Munyine ento suba ane tusing demenin. Bli ene punggawa. Ngisiang gumi yadiastun cerik. Dija prabelane teken parajana?”

Panyeroan         :”Sampunang bangetanga. Sane penting titiang setata polih malegan-legan sareng Gusti Aji. Polih malancaran ka Singapura, ka Jepang. Polih indeng-indeng makta Ipad. Rekeninge sayan madaging. Okan-okan Gusti Aji indeng-indeng makta mobil anyar. Ngujang nika wilangin.”

Punggawa         :”Stttttttttttttt! Eda uyut-uyut. Ento nyanan dingeha. Bisa tangkep KPK. Bisa masel. Demen mesel?”

Panyeroan         :” Ten kenapi masel. Sakewanten sele mangda dados hotel. Genahin sareng kalih.” (hihihihi).

Punggawa         :”Dadi pamimpin apang ngenah prabela. Patut tureksa teken parajana. Kenken carane apang malinge kaejuk?”

Panyeroan         :”Dangan rerehang polisi. Titiang sareng Gusti Aji malegan-legan ring hotel.”

Punggawa         :”Beneh masi.”

 

Adegan 2

Polisi I               :”Kaden aluh dadi polisi. Pragat  maan prentah nangkep ane malaksana jele.”

Polisi II             :”Mula tugas iraga. Apa buin dadi bawahan. Mula setata kaprentah. Manian dadi atasan, maan mrentah.”

Polisi III            :”Aa, yen pangkate nyak lancar. Yen tusing, patuh masi. Ane paling demenin tiang tawang?”

Polisi I               :”Nangkep gocekan. Dor! Dor! Dor! Ketembakang mimise. Paling bebotohe mengkeb. Krepe, taji, siap mataji, siap di krepene enu idup.”

Polisi II             :”Lantas anggon be?”

Polisi I               :”Tusing. Iraga tusing demen naar ane ulian nangkep. Lakar dadi pemangku manian.”

Polisi II lan III:”Hahahahahaha! Mesebeng dogen.”

Polisi I               :”Jani maan tugas nagkep maling. Uli maling kelas teri. Kelas gerang manyahnyah kanti maling kelas madasi bakat itungin. Di sirah tiange pragat maling dogen ada.”

Polisi II             :”Mirip ngelah sesabukan malinge. Maan dogen mamaling. Suba ada enem bulan malinge ngendah di tongos ideweke.”

Polisi III            :”Nyampahang polisi ne.”

 

Adegan 3

Somah Polisi I                   :”Bli warunge celepin maling. Pipise plaibanga.”

Polisi I                                 :”Apa ? Pipis ane mara nyilih di bank ento plaibang maling ?”

Somah Polisi I                   :”Saja Bli.Kenkenang jani.Modal madagange plaibang maling.”

Polisi I                                 :”Ene maling maguna. Bani nyelepin umah polisi.”

Somah Polisi II                 :”Bli kedise  ilang.”

Polisi II                               :”Kedis keker bline?”

Somah Polisi II                  :”Aa.”

Polisi II                               :”Keker mara beli ipoan aji satu juta. Keker dedemenan bline ento.”

Somah Polisi III                :”Bli kuluke ilang.”

Polisi III                             :”Kuluk pekinge ilang.”

Somah Polisi III               :”Aa.”

Polisi III                             :”Peking maan hadiah uli timpal leket bline.”

Polisi I,II,III     Lsinarengan)”Maling nyampahang polisi.”

 

Adegan 4

Rajan Maling     Lkedek)”Hahahahaha! Jani apang tawanga teken ane ngisi gumi. Ane dadi polisi. Iraga suba dadi rajan maling. Tusing ia dogen ngelah pasukan. Iraga masi ngelah.”

Maling I                 :”Polisi belog. Kalahang maling. Polisi tusing nyak malajah ngejuk maling.”

Maling II               :”Aget ngelah aji sasikep. Aji sesirep. Ada gunane anggon mamaling.”(ngedengang sesabukane).

Maling I                :”Iraga patut liu ngelah pasukan. Yen lakar ngamalingin kantor, harus ngelah timpal di kantor.Yen lakar ngrampok, tingal-tingalin, alih disepine.”

Maling II               :”Berpikir masi dadi maling. Tusing pajabate dogen berpikir.”(kedek).

Maling I,II            :”Bli Raja. Dueg Bli dadi rajan maling. Dija Bli malajah?”

Rajan Maling     LKedek) Bli ngelah guru maling.Kewala suba mati.Uli cerik bli urukanga dadi maling. Tusing ada anak nawang ia dadi maling. Dugas matine tawang?”

Maling I                 :”Kenken Bli?”

Rajan Maling       :”Makejang ngelingin. Makejang madalem. Karangan bungane majejer. Misi tulisan Turut Berbela Sungkawa. Ia maling mengkeb. Nyemak pipis kewala pipise ento anggona nulungin timpal. Buina tawang?”

Maling II              :”Tusing?”

Rajan Maling     :”Sebengne alep,pangus ngomongne pragat masi ane luung-luung. Tusing dadi nyakitin anak len. Tusing dadi mamaling. Mamaling ento jele pesan. Tusing lakar maan suargan. Tusing ada ane nawang ia celema paling coraha.”

Maling I              :”Nika luungne yen kulitne di sisi luung di tengah mabikas maling.”

Maling II           :”Tiang meled cara gurun Bli.”

Maling I,II,       :”Tiang masi.”

Rajan Maling    : “Hahahahahaha! Makejang meled dadi maling masebeng suci. “

Maling I,II        :”Mai mamaling. Apang sayan paling polisine keto masi pemimpine.”

Rajan Maling   :”Bli majalan malunan. Cai malingse dadi  gegendong.”

Maling I,II       :”Mula dueg Bli Raja.”

Adegan 5

Telik Tanem Polis        i:”Ada maling. Kelompokne I Raja.Enggalang juk. “

Polisi                             :”Nah!”

Rajan Maling               :”Melah-melah liu telik tanem jani. Yen ada ane katangkep tusing dadi ngaku. Apa buin ngorahang Bli dadi pamimpinne.”

Polisi                           :”Tembak!Ento Klompokne I Raja.”

Maling I,II                  :”Mlaib!Mlaib!Mlaiiiiiiiiiiiiiiiiiib!”

Polisi                           :”Kepuuuuuuuuuung. Tembak batisne! Dor!Dor!Dor!”

Polisi                           :”Lakar kija buin malaib?”

Maling I,II                  :”Tiang nunas urip.”

Polisi                           :”I Rajakija?”

Maling I,II                  :”Nenten uningin.Tiang nenten uning ring Rajan Maling.”

Polisi                           :”Meled mukum ajebos apa makelo. Yen meled ajebos, orahang nyen gurun ibane.”

Maling I,II                  Lsaling kipekin)”Bli Raja.”

Polisi                           “Man dija jani?”

Maling I,II                  :”Ten uningin. “

Polisi                           :”Dasar maling.”

 

Polisi I             :“Mamaling ento tusing luung. Tusing ada ane menehang. Idup acepok eda dadianga deweke maling.”

Polisi II            :”Man, apa ane ngrananyang mamaling?”

Maling I           :”Puniki” ( matujuhang basang).

Polisi I             :”Ulian basang dadi maling.Yen keto, magae deweke. Eda lengit magae. Masak kalahangan teken anak uli durapulina ? Ngadep soto teken bakso dogen nyidayang meli gumi di Bali. Jengahang deweke.”

Maling II         :”Ampun kenyel makarya. Wantah sapunika, jagi ngadol soto sareng bakso. Pak polisi ngamodalin! Nggih ? “

Polisi II            :”Yen nyak tusing buin dadi maling, nyak ngamodalin.”

Maling I           :”Setuju.”

Polisi I             : Nanging keto,tulungin masi apang Rajan Malinge bakat ejuk.”

Maling II         :”Dangan. Ngejuk maling harus nawang ilmun maling. Pak polisi kursus dumun serang tiang.”

PolisiII             :”Ngendah dogen.Jani bersihin malu WC-ne!”

Maling I,II      :”Beh kaden maan nasi bungkus. Saget maan mersihin WC.”

Polisi                :”Lamun tusing nyak, ene ngenen .”( ngedengang gemelan).

Maling I,II      : Sampunang galak-galak, Bapak Polisi. Elingang modale!”

 

Adegan 6

Polisine molihang gatra ring surat kabare  wenten kamalingan malih. Sane kicalan Gusti Aji.

Polisi I             :” Mara suud ngejuk maling.Dadi buin teka malinge. Mirib ngelah sebun maling? Sinah Rajan malinge baan tusing katangkep? Ene suba ane ngranayang.

Gusti Aj i         :”Pak Polisi. Kenken ene gumine dadi ebekin maling. Tiang ane ngisiang gumi masi celepin maling. Polisine ngujang dogen gegaene? Polisi tidur kenken?”

Polisi II           :”Gusti Aji, wau dibi tiang ngejuk maling. Mangkin malih wenten maling. Minab akeh panyamaan ipune?”

Gusti Aji         :”Tiang tusing nakonang panyamaan maling. Tiang ngalih apang malinge majuk. Yen perlu tenungang! Jengah tiang. Tiang ngisi gumi tusing nyidayang ngamanang di umah tiange. Gigis jengah tiange dadi pamimpin. Tiang ene pamimpin! Tusing jelema aji aketeng!”

Polisi               :”Gusti Aji mantuk dumun. Tiang jagi mautsaha ngejuk malinge.”

Gusti Aji         :”Eda misi jagi. Juk malinge! Yen misi jagi, kayang buin abulan tusing majuk.

Tiang mulih!”

Polisi              :”Rarisang!”

 

Polisi II  :”Kenken yen tenungang? Sina ada swecan Widhi malinge bakat enggal ejuk.”

Polisi I   :”Tiang sumakuta. Jani dabdabang. Nanging ajak masi malinge ene. Sinah ia nawang kenken keneh malinge.”

Polisi I   :”Beneh masi.”

Polisi  II :”Bareng ka tukang tenunge?”

Maling I :”Jagi ngujang?”

Polisi II  :”Nenungin maling.”

Maling I :”Aget masi malinge  katenungin. Tusing anak paling ngalih kawitan dogen ka tunang tenunge.Hahahahahaha !”( kedek).

Polisi II :”Eda kedek. Bareng apa tusing?”

Maling I :”Inggih sareng.”

 

 Adegan 6

Ring paumahan tukang tenunge

Polisi                    :” Swastiastu.”

Tukang Tenung :”Swastiastu, rarisang ngranjing!” ( medal). “Yee, Bapak Polisi, nembe wenten pisarat pisan ?”

Polisi                   :”Tiang nunas tulung.”

Tukang Tenung  :”Tiang sampun uning.pasti indik kicalan?”

Polisi                     :”Yukti pisan.Dados uningin?”

Tukang Tenung:”Sampunang ampah tiang tukang tenung. Nika mantas nenungin maling sane kantun mangkihan. Nenungin kawitan sane sampun dija kapa ngayah napi di suarga napi ring neraka dangan antuk tiang. Sane demenin tiang uningin?”

Polisi                   :” Nenten!”

Tukang Tenung  :”Nenungin sapasira sane jagi dados pamimpin.Nenungin sane meled dados anggota dewan. Akeh sampun makta rarapan. Pinih nenten amplop. Hahahaha!” (kedek)

Polisi                     :”Ampura titiang nenten makta amplop.”

Tukang tenung    :”Sampun uningin. Kantong Bapake tipis. Montor bapake roda dua.Anggen tiang mayadnya niki.”

Polisi                     :”Suksma wantah sapunika.”

Tukang Tenung    :”Ambil jebos dupane punika.Malih jebos manten kanten sane mamaling.”

Polisi                       : “Inggih.Akuda nyit titiang?”

Tukang Tenung     :”Tetiga manten.” (Tukang Tenung mamantra)

 

“Ratu Bhathara saking Sabang kantos Merauke. Saking kutub utara kantos kutub selatan. Saking benoa Asia,Afrika, Amerika,Australia. Eropa.Ring dija Bhathara malinggih rauh mriki. Titiang nunas ring singgih Bhathara sapa sira sane mamandung ring Gusti Ajine? Tedun singgih Bhathara. Tedun! Titiang nglungsur pangandika.”

 

Maling   :”Dadi cara munyine Beli Raja ene? Mirib ia ane suba maganti laksana. Suba suci jani?”

Tukang Tenung  :” Ane mamaling. Cirine mabok lantang. Kulitne sada gading. Umahne paak teken gusti Aji.”

Polisi      :”Suksma Jro. Benjang jagi tureksain titiang. Titiang mapamit. Ampura nenten makta amplop. Wantah sampun katangkep jagi aturin titiang samatra.”

Tukang Tenung    :”Sampunang. Anggen tiang mayadnya.”

Maling    :”Pak Polisi. Dados kadi Beli Raja punika?”

Polisi      :”Eda ngendah. Ento Tukang Tenung suba dadi anak ening. Tingalin bajune kambenne suba mamutih. Sinah suba paak teken Widhi.”

Maling   :”Sira uning. Malingse dados anak suci Beli Raja?”

Polisi      :”Liunan itungan.Mai mulih!”

Maling   :”Tiang sangsaya ring Tukang Tenunge.”

Polisi      :”Dadi curiga. Tusing dadi nuduh!”

Maling   :”Inggih.”

Polisi      :”Buin jebos ajaka ngintip ane orahanga teken tukang tenunge.”

Maling   :”Inggih.”

 

Adegan 7

Polisi ngintip sane kanikaang olih Tukang Tenunge.

Maling   :”Puniki umah  timpal leketne Beli Raja, Pak Polisi.”

Polisi      :”Yen saja keto, sinah buin jebos teka. Melahang mengkeb apang tusing tawanga.”

Maling   :”Inggih.”

Rajan Maling   :”Jalan jani buin celepin umahne Gusti Aji!”

Polisi   :”Dadi cara munyin tukang tenunge ituni?”

Rajan     Maling   :”Apang paling polisine ngejuk maling.”

Maling     :”Niki jati-jati suaran Beli Raja.Ngiring ejuk.”

Polisi        :”Antiang malu apang pesu.”

Rajan Maling medal.

Maling      :”Maliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing! Maliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing!”

Polisi          :”Eda malaib.(Nandalang pistol). ”Yeeeeeeeeeeeeee! Puniki tukang tenunge sane nuni. Dados usan mabusana putih?

Maling       :”Puniki sampun rajan malinge. Ipun mabusana putih sakewanten rajan maling.”

Polisi          :” Badah ! Ene  madan maling teriak maling. Malinge nangkep maling.”

Puput.

NGALIH MATAN AI            (Luh Ayu negak di bale daja)