Tutur

IBW  Widiasa Kenitén

Wayang sinalih tunggil kakawian Ida Bagus Gdé Parwita, saking Gria Gdé Intaran, Tihingan, Klungkung. Dados guru ring SMA PGRI Klungkung.Pupulan puisi puniki polih wantuan saking Widya Pataka, katerbitang antuk Yayasan Bali Anyar. Manut murdhan, puisi puniki ngindikang kauripané sakadi wayang. Wénten patut, wénten taler sané durung mamargi antar. Pamargin kauripané kautsahayang mangda sayan – sayan nincap kautamaané. Pamarginé punika mawit saking éling ring tutur kauripan. Tutur sané ngicénin kagalangan pikayun. Punika sané patut rereh. Tutur tanbina sakadi geguat sané patut etut, tuut, raris incepang ring jroning pikayunan.

Tutur – tutur sané utama anggén ngingsirang utawi anggén ngicalang rikalaning kawengian pamargi. Mamargi wengi mangda galang nénten pati santul patut wénten damar, utawi sarana sané mrasidayang ngicalang kawengian. Sang kawi ngicénin imba mangda rigelis mawali ka tutur kasujatianing kamanusan. Manusa sané gumanti éling ring angga. Lian ring punika sang kawi sakadi matujuhang katah sané mimpas ring tutur kamanusan mawinan patut pisan mawali malih ka tutur. Tutur wénten sastra. Wénten rikalaning ngamargiang kauripané. Sang teleb ring sastra tanpéndah tutur mamargi.

Tutur kauripané patut uripang sarahina – rahina.Cihna tuturé maurip, pinih nénten rasa degdeg utawi wiwékané becik marginé. Manut sang kawi mangda nénten kawengian. Wantah kawengian janten pisan méweh milah sané antes sareng sané nénten antes margiang olih sang maangga manusa.

Tutur Wengi

Sang kawi becik pisan nganggén kerta basa tutur wengi. Katah pisan nganggén kruna wengi, sakadi wengi ring tepi segara, wenginé sayan doh, nyihnayang wenginé sampun rauh (kaca 3), tanggal sasi pikamkam wengi (kaca4),tutur wengi (kaca 6), surat wengi, masolah rikala wengi (kaca7),satondén peteng(kaca 9),sadurung wengi (kaca 10),nyiriang wengi (kaca14), wenginé awor ring sunaran langité, negul wengi (kaca15),kadegdegan wenginé nimpalin pituduh kayuné (kaca16),angin soré nauhin patedun wenginé (kaca18),suaran kidung nupdupang wengi,ring patingkes wenginé sayan wengi (kaca22),mutusang rahina wengi (kaca25),rahina wengi mesalin tan pegat (kaca26),ring selaning kayun peteng lan galang (kaca29),sunaran bulané nyiriang jagaté sayan wengi,nagingin patedun wenginé (kaca33),negtegang peteng (kaca34),wenginé ngalintang (kaca37),kadi paklieb langité nibénin antuk galang lan peteng (kaca 40).

Baris utawi larik sané kaangén olih sang kawi janten pisan nyihnayang sang kawi gumanti tatas ring kawéntenan wengi. Samaliha ngaturang rikalaning wengi punika patut pisan ngereh pakéling marupa tutur wengi. Sang kawi mapangapti mangda sayan arang sané kaliputan wengi. Wengi iriki kaucap lali ring kajatianing dados manusa. Manusa sané kabanda olih dasaindria patut pisan kapélingin antuk tutur: …tan wangée sabehé nibénin pretiwi/tanggal sasi pikamkam wengi nyurat sisan uripé/ antuk pikobet/sané pacang kadagingin//…// (Patinget Raga kaca 4).

Piteges sang kawi mangda degdeg pikayunané becik pisan kasurat ring puisi mamurdha Tutur Wengi (kaca 6). Yukti gumanti kobet mrasidayang negtegang kayun yan nénten gumanti éling ring angga. Katah pigodan pacang ngrauhin. Wantah nénten mrasidayang negtegang, sayan – sayan méweh pacang matemu rasa bagia, liang, degdeg, dama ring kayun. Irika patut ngicepang tutur: …/kadegdegan kayuné/ ngicepang pabesen angin/ pakéling nungkulang raga/ minab wénten marawat/ tetiwak sang prasida asung/ macunduk ring manah/…// ( Tutur Wengi kaca 6).

Sang weruh ring sastra jiwa kaucap pangeweruh. Pangeweruh puniki incepang ring kayun. Sang asapunika mrasidayang kukuh nénten obah rikalaning manggihin pigodan. Pigodané sané katah pisan rupan ipun mrasidayang sahsah antuk élingé ring angga gumanti dados manusa:… sastra jiwa pangeweruh/ incepang ring kayun/ janten kukuh/tan kalila antuk pikamkam séos//( Gua Lawah,kaca 8).

Sanghyang Rwabinédha gumanti wénten ring angga suang – suang. Becik kaon, patut iwang, panes tis, tegeh andap, panjang cendet, peteng lemah. Sadurung wenginé kapanggih, becik wantah mrasidayang milah – milah pikayunané utawi eling ring pamargi rwabinédhané punika. Pamarginé sané galang, sang kawi ngimbayang nuwut sunaran suryané. Surya pinaka imba sang sampun mrasidayang nuturin angga. Éling ring kajatiané kamanusan. Yadiastun pigodané ngrauhin, wantah wénten cihna galang nénten malih manggihin kapiambeng: …/tulis keneh panes tis/ majalan selantang jalan/ nuwut sunaran suryané/peteng lemah/ ngantiang magentos sasihé// ( Satondén Peteng,kaca 9).

Sadurung wenginé rauh patut ngulengang pikayun samaliha éling umanti tatujon kauripané. Wengi rauh midep munahang idep. Sang kawi mapakéling mangda mrasidayang nguripang tutur panundun idep. Idep sané utama ring salantang pamargi. Punapi malih yusané sayan sué sayan nampek sareng Sanghyang Kalamretiu, sang kawi mapangapti mangda mrasidayang ngruruh panglila budi. Budi sané nganutin tutur.

Wewayangan Kauripan

Sang kawi imbayang kauripané puniki tan bina sakadi wayang. Wayang wénten dalang,bléncong ( sentir),cepala,kelir,wenten gedog. Ring gedog mapupul wayang – wayang sané mategepan pisan paripolahné. Wénten imba mamargi kaon kagenahang ring kiwa. Wénten mamargi patut kagenahang ring tengen. Kabelatin  kakayon.

Yan wilang – wilangin, wayang – wayang punika gumanti sarahina masolah ring angga sarira. Wantah katahan sané patut kamargiang kaucap néngen. Wantah iwang sane katahan kaucap ngiwa. Sakéwanten, sami punika dados asiki ring angga sarira. Patut wénten bléncong anggén nyuluhin mangda mrasidayang ngepah pamarginé.

Tatwa carita sané medal ring sang dalang marupa tutur taler wénten gegonjakan mangda anut wilangan pamargin wayangé. Tatwa – tatwa patut margiang marupa tetikas kauripan mangda kaucap mapikolih manresti. Pamargi wayang, sasolahan wayangé gumanti banget kaiket olih Ki Dalang. Dalang kauripan nenten liang Sanghyang Widhi.

Sang mangga wiku utawi sang mangga ksatria sané sampun teleb ring tutur diatmika dangan pacang ngasorang meseh. Meseh – meseh punika sayan sirna mawit saking patinget pituduh dalang:…/urip jagaté wantah suryané nyunarin/nabdab rahina miwah wengi nututin carita/sang dalang nagingin antuk gagonjak miwah tutur/ kabawos tresna katuwut sareng sami/ anggé pamucuk kala ngamarginin pati uripé/pradé sampun jangkep wilangané /rauh pangrubédané/macampuh tungkas kayuné/nulak tatujon/…// (Wayang, kaca 15).

Kakawian Ida Bagus Gdé Parwita katah pisan madaging pitutur rikalaning manggihin kapiambeng. Sang kawi mapingarsa mangda sang maurip satata éling ring angga manados manusa. Manusa sané éling kaucap manuturin angga. Angga – angga sané matutur nénten malih kagigu pikayunané samaliha éling gumanti kauripané puniki tan bina sakadi wayang. Kaon beciké,iwang patuté mapupul dados asiki. Wantah tutur sané mrasidayang ngélingang kauripané. Tutur pamurna jiwa.