Bulan: Januari 2013

Esai Malan Jagat Bali

Buka tong ada lepiha, Malan jagaté di Bali Onya di awaké pondong Berag tani mampuh Kadang brayané mangingang Bané sai Ngagendong ngilehin jagat. (Ni Sumala, Kasalin olih I Wayan Budha Gautama) Malam jagaté ring Bali  katah pisan. Sané ngawetuang mala taler katah. Sané ngawinang mala taler macentok.Manusa arang matetikas kamanusan. Jagaté suci kacemerin olih pamargi  nénten patut. Patuté sakadi sayan doh wénten ring Bali. Jagaté sayan kaebekin olih paripolah nilar sesanan kamanusan. Mala-mala  wantah nénten kasudha olih pikayunan éling jagi sayan ngrubéda. Baliné doh dados  genah sané santi. Bali nénten bina sakadi nikul mala. Patut pisan mautsaha mangda sayan sahsah malané. Mala sané wénten ring Bali sayan baosang mategepan kanten. Sané patut wilangin sapunapi mangda malané prasida antar pinih nénten kirang pagrubédan ipun. Mala ngrusak pura, ngamalingin pura, nungkasin pura sapatutné nénten wénten. Pura gumanti genah ngaturang bakti. Mala ngrusak mayit utawi nénten kaicénin setra saptutné nénten wénten. Sampun seda,sampun marupa mayit nénten malih ngawilangin setra. Puput ring kantuné maurip manten keni pamidanda. Minandain anak sampun layon nénten wénten pikenohipun. Anak sané ngaruhin Bali janten pacang mapawilangan. Midep pigujeg utawi pitungkasé sané wenten ring Bali anggena galah ngamargiang tatujon ipuné.Élingang sané rauh ka Bali nénten sami mapikayun patut. Sané pinih kobeta wantah anak Bali taler gelis keni ius paripolah sané nénten manut ring pamargin anak Bali. Ngutamayang Bali mangda sayan trepti, sayan santi, sayan manut pamarginé gumanti utsaha sareng...

Read More

Esai Karmaphala

Kudiang jani ban madaya Méh suba pangendan Widhi Sanghyang Tuduh mangembakang Bayané tong dadi tulung Mamuktiang karmaphala Gawéné nguni Sangkan ada né tamiang ( I Nyoman Singgin Wikarman, G. I Gusti Wayan Kaprajaya,kaca 3) Karmaphala sampun sering pisan kapireng.Punapi sané tandur punika sané jagi kapolihang. Sang mapineh,malaksana, mabaos patut, ayu jagi manggihin patut, mangihin ayu. Sapunika taler sané mapikayun,malaksana,mabaos nénten patut, nénten ayu. Sakéwanten ring kauripan wénten taler anak sané satata mautsaha ayu,patut durung mrasidayang manggihin patut, utawi ayu. Samaliha sané nilar sesana kamanusan molihang kaledangan, kauripan sané becik. Sang wikan ngandikayang punika mawit saking paileh karmaphala. Pamarginé dumun becik sané mangkin pikolihang. Sang sané durung molihang sané kaapti sampunang surud-surud mapikayun, malaksana utawi mabaos sané utama. Santukan punapi sané margiang janten punika sané jagi terima nénten mangkin midep sentana utawi rikalaning kaicénin galah  manresti malih. Sapunika taler pamargin pati-urip. Nénten wénten sané mrasidayang nyangcang utawi jagi ngibehang mangda sampunang séda utawi pati. Gumanti sampun pamargin titah Sanghyang Widhi. Yadiastun asapunika, sampunang ngrereh pati. Patiné gumanti mawit saking titah sanghyang Widhi. Nénten dados nyendetin yusa. Kauripané puniki nénten surud-surud jagi ngamargiang karmaphala. Karma-karma sané ngawinang kautamaanné dados manusa punika patut utsahayang sarahina-sarahina. Nénten karma-karma sané ngawinang kamanusanné sayan cemer utawi nénten anut ring sesanan kamanusan. Sajeroning maurip karma-karma patut sayan margiang. Pakibeh jagat, pakibeh pamargin kauripan gumanti katah saneé ngoda rikalaning mamargi patut. Punika sampun biasa ring kauripan. Sayan...

Read More

Esai Bhutané di Awak

Lamun tong nawang agama, né sembah sungkemin sai, ento madan anak bhuta, mawak leteh maka ukud, ngaletehin, malingang awak katunan (Ida Pedanda Gedé Pemaron-Sri Reshi Anandakusuma,Siptāgama,pada:7) Dados manusa gumanti katah gegodané ngrauhin. Mangda wikan ngamel pikayunan,wasana kamanusan patut nué gegamelan marupa agama. Agama sané ngicénin  pamargi nyubakti ring Sanghyang Widhi. Wantah éling ring angga maagama, janten paripolahé sané nyemerin pikayunan sareng angga sarirané jagi tuna pangrubédan ipunné. Kauripané gumanti nénten dados pasahang sareng rwabhinédha. Wengi rahina mamargi.Indiké puniki  wantah agama sané mrasidayang namtamin. Masesuluh ring agama pacang katah polih imba teler pratiwimba sané dados anggén geguat ngamarginin kauripané. Uning ring kasuksman agama. Maagama nénten wantah ring pura kémanten taler ring pakraman. Maagama ring pakraman marupa olas asih ring sang kantun kalaran, mapitulung ring anak lian, sareng nué rasa medalem rikalaning wénten krama sané manggihin pikobet. Ngamargiang agama taler ring palemahan. Urati ring kawéntenan palemahan. Ring tetanduran, ring satwa punapi malih satwa-satwa sané sampun sayan ical kawéntenané. Sakadi penyu, jalak Bali,taler paksi-paksi lianan. Maagama ring gunung,ring bukit,ring danu,ring klebutan marupa nglestariang genahné. Nénten iju-iju jagi ngebor utawi ngicalang tetandurané. Wantah mimpas saking punika sampun bhuta ring angga, ring pikayunan, ring idep. Bhuta wastané nénten éling ring angga.Nganggén bayu akas kémanten santukan nué kuasa. Bhutané gumanti geginan ipunné ngoda. Wantah mrasidayang ngimpasin utawi negtegang pamargin bhutané pacang éling ring angga dados manusa.Manusa sané masesana. Manusa sané uning  manresti neénten seneng ngarya...

Read More

Cerpen Bor

Luh Riani tan bina liang ipunné. Désan ipune jagi polih wantuan. Wantuan marupa genah toya sané kalankung ageng. Jagi kabor wewidangan mandalané. Saking boré, nglebut toyané raris kakaryanang panyimpenan toya sakadi telaga. Ipun ngamanahin janten pisan nénten pacang méweh ngrereh toya rikalning sasih panes. Nénten malih paling makna jun utawi belék anggena ngrereh toya. Sampun ring umah soang – soang jagi kaicénin kran toya suang – suang. “Kecriiiiiiiiiiiiit! Kecriiiiiiiiiiiiiiit!” sapunika kamanahang olih ipun pangrauh toyané wau kapiser kran toyané. Ipun jagi mamanah ngarya kamar mandi. Mangda sampunang mandus sareng – sareng kadi sané sampun – sampun. Wantah ring kamar mandi, dados sué –sué bengong santukan duénang ngraga. Dados gendang – gending sarwi nyorsor anggané.Wantah ring kayehan, nénten purun bengong – bengong, midep kakedékin utawi gegonjakin, kaaturang kicalan gegelan utawi pusang paling. Wit sekaré jagi becikanga mangda sayan asri pakantenané. Yan dumun jarang keni toya, wantah sampun kakaryanang genah toya dangan ngwilangin toya. Tetanduran murip. Galah makarya akéhan. Utawi marerembugan taler sayan polih. Désan Luh Rianiné gumanti panes. Sakéwanten, katah sané demen ring désan ipunné. Désan ipunné tampek segara. Ring duluné wénten bukit sané kantun asri. Ring samping kangin  utawi dauhné,  taler wénten bukit. Bukit ring kangin  utawi  kauh sampun telas wit taruné sané ageng –ageng. Kocap dumuné bet pisan. Antuk seringé karereh wit taruné sané ageng – ageng nénten malih gadang pakantenané. Magentos dados barak sakadi baa ring jalikané....

Read More