Nanak lakar mangguh suka

Tur rawos nanaké mandi

Sidi mantra dirgayusa

Maring rat nanak kasumbung

Trima nanak darma sastra

Liyang hati

Sang Arunika menanggap.

(Gr.Mirah Maharani,G.Bhagawan Domya:4)

Dados sisya mangda mrasidayang mangguh suka janten nénten dangan. Utsaha malajahang angga sanunggil nué galah. Nénten galahé malajah anggeén mapalalian kémanten sakadi game-game sané wénten ring internété. Samaliha mangda éling gumanti dados sisya. Rereh pasewitraan sané becik. Galahé sampunang anggéna ngulurin indria sakadi inum-inuman utawi nué géng sané jagi nyengkalén kawéntenané dados sisya. Saking pasewitraan midep jagi wetu bencana. Bencana punia ngobetin angga, krama taler guru rupaka.

Sang sampun mikolihang dados sisya sané manut mrasidayang pangandikané  ngicénin pikenoh ring angga. Santukan sampun madasar antuk darma sastra. Darma sastra punika unteng daging adjnanané. Kalimbakang mangda anak lian taler prasida mikolihang kaweruhan.Pangandikané mandi mawit saking telebé ngamargiang darma sastra. Nénten seneng ngandika nénten patut wau mrasidayang jagi mandi.Sidhi mawetu saking kasidhan. Sidhiné ngawetuang sadhu. Pamarginé punika ulengang sang dados sisya. Uratiang pangandikan sang maangga guru pangajian, guru rupaka. Sanghyang aji jagi sayan mapikenoh wantah ring pikayunan karuntutin olih darma sastra. Bantang pikayunané wantah ring sastra. Sastra kauripan sering kaucap.

Wantah sampun mabantang saking sastra, ring jagaté pacang kasumbung. Kasumbung nénten ngawetuang belog ajum. Kasumbung mawit saking wikan nuturin angga.Sang kasumbung sayan-sayan ngicénin pamargi ring anak lian. Nénten seneng ngicénin pikobet ring anak lian. Nénten seneng ngobetin anak lian.Setata mautsaha rahayu.

Sisya sané becik wantah sampun mikolihang kaweruhan prasida nglimbakang kaweruhanné. Nénten anggén ngaraga. Panglimbaké punika mategepan pisan. Punapi malih mangkin katah genah anggén nglimbakang kaweruhan. Sakéwanten, mangda tetep ring anga nénten wetu ajum utawi ngandapang anak lian antuk kaweruhan. Sanunggil manusa nué kautamaan nganutin linggih utawi genah suang-suang.

Kaweruhan patut rereh ri kantuné nué galah. Sang katah nué kaweruhan patut sayan éling ring angga. Nénten bangga utawi andel pisan ring kaweruhan. Kaweruhanné punika ajebos magenah ring angga wantah nénten limbakang. Pikenoh kaweruhanné sayan nyantenang kautamaanné wantah sering-sering dagingin antuk pamargi patut. Kaweruhanné marupa darma sastra gulik,resepang raris margiang.