Lamun tong nawang agama,

né sembah sungkemin sai,

ento madan anak bhuta,

mawak leteh maka ukud,

ngaletehin,

malingang awak katunan

(Ida Pedanda Gedé Pemaron-Sri Reshi Anandakusuma,Siptāgama,pada:7)

Dados manusa gumanti katah gegodané ngrauhin. Mangda wikan ngamel pikayunan,wasana kamanusan patut nué gegamelan marupa agama. Agama sané ngicénin  pamargi nyubakti ring Sanghyang

Widhi. Wantah éling ring angga maagama, janten paripolahé sané nyemerin pikayunan sareng angga sarirané jagi tuna pangrubédan ipunné. Kauripané gumanti nénten dados pasahang sareng rwabhinédha. Wengi rahina mamargi.Indiké puniki  wantah agama sané mrasidayang namtamin. Masesuluh ring agama pacang katah polih imba teler pratiwimba sané dados anggén geguat ngamarginin kauripané. Uning ring kasuksman agama. Maagama nénten wantah ring pura kémanten taler ring pakraman. Maagama ring pakraman marupa olas asih ring sang kantun kalaran, mapitulung ring anak lian, sareng nué rasa medalem rikalaning wénten krama sané manggihin pikobet.

Ngamargiang agama taler ring palemahan. Urati ring kawéntenan palemahan. Ring tetanduran, ring satwa punapi malih satwa-satwa sané sampun sayan ical kawéntenané. Sakadi penyu, jalak Bali,taler paksi-paksi lianan. Maagama ring gunung,ring bukit,ring danu,ring klebutan marupa nglestariang genahné. Nénten iju-iju jagi ngebor utawi ngicalang tetandurané. Wantah mimpas saking punika sampun bhuta ring angga, ring pikayunan, ring idep. Bhuta wastané nénten éling ring angga.Nganggén bayu akas kémanten santukan nué kuasa.

Bhutané gumanti geginan ipunné ngoda. Wantah mrasidayang ngimpasin utawi negtegang pamargin bhutané pacang éling ring angga dados manusa.Manusa sané masesana. Manusa sané uning  manresti neénten seneng ngarya pikobet utawi ngobetin anak lian. Manusa-manusa sané sapuniki sampun sayan arang. Katahan sané mimpas pamarginé. Punika minab ngawinang sang maangga wikan,wicaksana,pradnyan ngandikayang kali yuga,kali sanghara, masa swara.

Sinalih tunggil imba sakadi dangan pisan rebaté medal. Sané karebatang mategep pisan kantos purun mamadem-mademang. Ical wiwekané gumanti manresti dados manusa. Semeton kakantenang meseh. Sané tampek kawirasayang doh. Sané doh kawirasayang sampun becik.

Maagama boya rikalaning nyubakti manten ring Sanghyang Widhi, nénten ring pura kémanten. Maagama taler mapitulung ring anak lian. Maagama taler ring palemahan. Palemahan trepti, asri pikayunan jagi asri. Bhuta ring angga sayan méweh polih genah wantah éling dados manusa sané maagama.